Saturday 9th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު

ބަޖެޓު ދަރަނި 6.6 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދަރަނި 6 ބިލިއަނުން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓު ދަރަނި ވަނީ 6.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ. އެ މުއްދަތުގައި 16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އިރު 23.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގެ ބަޖެޓު ދަރަންޏަކީ 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެން ކަމުން މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ބަޖެޓު ދަރަނި ގާތްގަނޑަކަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން އާމްދަނީ އިތުރުވި ނަމަވެސް ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަލުއިކަމާއެކު ނޭޅިއްޖެނަމަ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު އިތުރުވެ، ދައުލަތުގެ މާލީ މުސްތަޤުބަލުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުނުވާނެކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޓެކުސް ބޮޑުކުރުމުން އާމްދަނީ އިތުރުވި ނަމަވެސް ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަލުއިކަމާއެކު ނޭޅިއްޖެނަމަ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު އިތުރުވެ، ދައުލަތުގެ މާލީ މުސްތަޤުބަލުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުނުވާނެކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް އިތުރުވާއިރު، މި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ހިމެނިއެވެ.

އެގޮތުން އާސަންދައިގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އާސަންދައިގެ ނިޒާމަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކަކާއި، ސަބްސިޑީގެ އުސޫލަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކެއް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުނުކުރެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ