Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަން

އާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓުކުރުމުން ދިޔަރެސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

މި ސަރުކާރުން މަގު ހެދުމަށް އުފެއްދި ކުންފުނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ މޫސާ އަލިމަނިކާއި ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ ޔާސިރު ހަސަން ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުން 13.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިކަމަށް ރިޕޯޓުކުރުމުން އެކުންފުނިން "ދިޔަރެސް"ގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އާރްޑީސީން މީޑިއާތަކަށ ްފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލު އެ ކުންފުނީގެ ނަމަށް ހުތުރުވާގޮތަށް މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމެއް ނެތި ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް "ދިޔަރެސް"އިން ފަތުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ހުއްޓުވުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އާރްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އާރުޑީސީގެ މައި އެކައުންޓުން 13.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ޔާސިރުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށެވެ. އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލުތަކެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ޔާސިރަކީ މޫކޭގެ ޅިޔަނެކެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއި ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރަންފެށީ އެމްބެޒެލްމެންޓު އަދި މަނީލޯންޑަރިން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަހްގީގް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ އިތުރަށް އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެން ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމުގައި އުޅުއްވާ ފުލުސް އޮފިސަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ އެފްއައިޔޫގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް ބަލަމުންދާތާ މިހާރު 3 ވަރަކަށް މަސްވެއްޖެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގަދަ ބައެއް ވެރިން ކުރަން ފެށިކަން އޭރު ވެސް ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ކަމަށް "ދިޔަރެސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި އެ ތަހުގީގު ހުއްޓާލުމަށް މިހާރު ސީދާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ފަހުން މި ނޫހަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް އެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ނުކުރަން އެންގެވިކަމަށް "ދިޔަރެސް"އިން ރިޕޯޓުކުރި ފަހުން ފުލުހުން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ބުނެފައިވަނީ ޔާސިރުގެ އެކައުންޓަށާއި މޫކޭގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާ ނުވާކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ