Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަކީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: އުޝާމް

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ޝަރީއަތަކީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ތުހުމަތުކުރާ އަހްމަދު ކްރިކް ރިޒާ އަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާއަށް ތާވަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަދުލުވެރިކަމާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ހައްގު އެންމެންނަށްވެސް ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ މިއީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގާ ޝަރީއަތެއްކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިޔަސް އެހެން ރައްޔިތެއް ވިޔަސް އިންސާފުން ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ހައްގު ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދުލުވެރިކަމާ އިންސާފުވެެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ހައްގު އެންމެންނަށްވެސް ލިބިދޭންވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ މިއީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގާ ޝަރީއަތެއްކަމަށް. ރައީސް ޔާމީން ވިޔަސް އެހެން ރައްޔިތެއް ވިޔަސް އިންސާފުން ޝަރީއަތްކުރެވުމުގެ ހައްގު ލިބިދޭންޖެހޭނެ." އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު، އަޙްމަދު ކުރިކް ރިޟާގެ މައްސަލަ މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްޓަކައި އެ ދައުވާތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާގޮތަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިދިނުމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އިއްޔެ ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އެދިފައިވާތީ، ދައުވާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ފަހު، ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފައެވެ. އެ އަޑުއެހުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުރިކު ރިޒާ ހުށަހެޅި މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓުތަކަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކޯޓުގެ ތާވާލަ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާއީ ހެކިތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލަމުން ކަމަށެވެ.
އަދި މި މައްސަލައަކީ އާންމު މަސްލަހަތު މަތީ މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ އެކެއްގެ ބައިގައި ދިމާވި ހާލަތަކާ ކޯޓުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވުމަކީ އާންމު މަސްލަހަތު އޮތްގޮތް ކަމުގައި ނުފެންނާތީ ރިޒާގެ މައްސަލަ މިވަގުތަށް އަނބުރާ ގެންނަނީކަމަށް ޕީޖީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކެނޑިޑެސީ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީނަށް އިތުރު ހުކުމެއް ޖެހުމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާރަށުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ނިމި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ