Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ވެގްނާގެ ވެރިޔާ އެނބުރި ރަޝިއާއަށް ހިނގައްޖެ: ލުކަޝެންކޯ

ރަޝިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކުލީސިފައިން ގެ ގްރޫޕްގެ ވެގްނާރގެ ވެރިޔާ ބެލަރޫސްދޫކޮށް އެނބުރި ރަޝިއާއަށް ހިނގައްޖެކަމަށް ބެލަރޫސްގެ ރައީސް ލުކަޝެންކޯ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.
ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އެލެގްޒެންޑާ ލުކަޝެންކޯ ވިދާޅުވީ ކުލީ ސިފައިންގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޯޒިން ބެލަރޫސްގައި މިހާރު ހުރިކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކުރިން ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕްރިގޯޒިން މިހާރު ހުރީ ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގްގައި ކަމަށެވެ.
ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގަކީ ޔޫރަޕްގެ ދެވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީއެވެ. އަދި އެއީ ބޯލްޓިކް ކަނޑުގެވެސް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީވެސް މެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ސިޓީ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ލުކަޝެންކޯ މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ މިންސްކްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެލަރޫސްގެ ރައީސް ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.
މިދިޔަ މަހު ރަޝިއާގައި ވެގްނަރ ކުލީ ސިފައިން ހިންގި ހަތިޔާރު އެޅި ބަޣާވާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ލުކަޝެންކޯ މިހެން ވިދާޅުވިނަމަވެސް ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގްގައި ޕްރިގޯޒިންގެ ހަރަކާތްތައް ހުރިގޮތަކާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.
ޕްރިގޯޒިން ރަޝިއާއަށް ބަދަލުވި ސީދާ ސަބަބުތަކާއި އޭނާގެ މިހާރުގެ މަސައްކަތްތައް ރަޝިއާއިންވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީގައި އޭނާ ހުރިކަން ހާމަވުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް ކަމަށް މުރާސިލުން ބުނެއެވެ.
އަނެއްކޮޅުން ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ލްވީވްގެ އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކަކަށް ރަޝިޔާއިން ރޭ ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކެއްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ޚަބަރު ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ވަނީ މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. މިއީ ވެގްނާގެ ހަމަލާއެއް ކަމެއް ނުވަތަ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާއެއް ކަމެއް ޔޫކްރެއިންއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްޖެނީ ޕްރިގޯޒިން އަކީ ކުލީ ސިފައިންގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. "ޕުޓިންގެ ޝެފް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޕްރިގޯޒިންގެ މަޝްހޫރުކަން ލިބުނީ އޭނާގެ ކާމިޔާބު ކެއިންބުއިމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް ކަލިނަރީ ދުނިޔެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިޔައީ ޔޫކްރެއިން އާއި ސީރިއާ ފަދަ ތަފާތު ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ އަމިއްލަ އަސްކަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވެގްނާ ގްރޫޕްގެ މޭސްތިރިއަކަށް އޭނާ ވުމުންނެވެ.
ޕްރިގޯޒިންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންބޮޑު އަމަލުތަކާއި ޚާރިޖީ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމާއި ތަޙްޤީޤަށް މަގުފަހިވެ، ދުނިޔޭގެ ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްގައި އޭނާ އަކީ މިހާރު ޝައުގުވެރިކަމާއި ކަންބޮޑުވުމުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ