Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚާރިޖީ ވުޒާރާ

ޚާރިޖީވުޒާރާގެ ސިޔާސި މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރުނުވުމުން އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ޚާރިޖީވުޒާރާގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާޒިރުނުވުމާ ގުޅިގެން އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ތާވަލުކުރީ މިއަދު ހެނދުނަށް ނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުން އެދިގެން ފަހުން އަޑުއެހުންވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެ ގަޑީގައި އަޑުއެހުން ފެށި ނަމަވެސް އެ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އަޑުއެހުން ކުރިއަށްނުގެންދެވި ހުއްޓައިލަންޖެހުނެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހާމަނުކުރުމާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއްވެސް މިއަދަށް ތާވަލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެ އަޑުއެހުމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އަޑުއެހުންވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ޚާރިޖީވުޒާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް "ދިޔަރެސް"އިން އެ ވުޒާރާގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެދުމުން އެ މައްސަލަ އެ ވުޒާރާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ތާވަލުކުރުމުން، ޚާރިޖިއްޔާގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ އެނގޭނެ ޝީޓެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރި ނަމަވެސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ރައީސް އޮފީހުން ސިއްރުކުރިއެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމުން އެ މައްސަލަ "ދިޔަރެސް"އިން އައިކޮމްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ގިންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަންތަކަކީ ޒާތީ މައުލޫމާތުކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ އެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އިޒުނައާއެކު ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައިވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޚާރިޖީވުޒާރާއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނގޭނީ އެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުމުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ ވަކި ދުވަހެއް ނޭނގޭކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން އެ އަޑުއެހުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބައެއް އެމްބަސީތަކުގައި ތިބޭ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ލީކުވެފަ އެވެ.
އެގޮތުން މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހައިކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ) ގެ ދަރިފުޅު މިޒްނާ ޝަރީފަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 2 ލައްކަ ރުފިޔާ އެވެ.
އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ ޅިޔަނު، ބަދުރުއްދީން ނަސީމަށް މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ފަސްޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި އެކު 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 119،304 ރުފިޔާ އެވެ.
އޭގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޟުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މިނިސްޓަރ ކައުންސެލަރގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ހުސެއިން ރަޝީދު އަހުމަދަށް ވެސް ސަރުކާރުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 2،002،047 ހަރަދުކުރެ އެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 166،837 ރުފިޔާ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ