Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޤުރުއާން

ޚަތިމު އެންދުމާއި ކައު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން

ކީރިތި ޤުރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާބެހޭ ޢަމަލުތައް މަނާކުރުމަށް ޓަކައި " ޖަމާޢީ ފިޔަވަޅެއް " އެޅުމަށް އިސްލާމީ އެއްބާރުލުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ (އޯއައިސީ)ން މިއަދު ގޮވައިލައިފިއެވެ. ދީނީ ނަފްރަތްތެރިކަން މަނާކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މިއަދު ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ގޮވައިލިއެވެ.

އޯއައިސީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބޭއްވުނީ ސްވިޑްން ސަރުކާރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނުވަންކަމޭ ކިޔާފައި އެ ޤައުމުގެ މަސީޙީއަކަށް މިދިޔަ ބޮޑު ޢީދު ދުވަހު ވެރިރަށް ސްޓޮކްހޮލްމުގެ ބޮޑު މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ޚަތިމެއް އަންދައިލުމާ ވިދިގެން އެމީހާ އެކަން ކުރުމުން އެކަން ކުށްވެރިކުރުމަށް ޓަކައެވެ. މި ކުއްލި ބައްދަލުވުން ޖިއްދާގައި ބޭއްވުނީ މި ދައުރުގެ ރިޔާސަތުގައި އޮތް ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

އޯއައިސީ އަކީ އިސްލާމީ 57 ޤައުމު ތަމްސީލުކުރާ މުސްލިމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަމްޢިއްޔާއެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢަމީންޢާންމު ޙުސައިން އިބްރާހީމު ޠާހާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޚަތިމު އެންދުމާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުން ފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުން މަނާކުރުމަށް ޓަކައި ގުޅިގެން ޖަމާޢީ ފިޔަޅެއް އެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ދައުލަތްތަކަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. " މި ނޭއްގާނީ ބޭ އަދަބީ ޢަމަލު ހިންގައިފައި މި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން މި ބަރަކާތްތެރި ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދަނިކޮށްނެވެ.އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ." ޚަތިމަށް ބޭއިޙްތިރާމުކޮށް އެންދުމާއި ކީރިތިރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އިސްލާމްފޯބިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫންކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭ މެސެޖެއް ދޭން އެބަޖެހެއެވެ. "

ދީނީ ނަފްރަތްތެރިކަން އުފައްދާ ޢަމަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު މަނާކުރާ ޢަމަލުތަކެއްކަން ތަކްރާރުކޮށް ހުއްޓައިނުލައި އެބަ ހަނދާންކޮށްދެން ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދިޔަ ބުދަދުވަހު ސްވިޑްންގެ ފުލުހުން ހުއްދަދީގެން ސަލްވާން މޫމީކާ ( 37 އަހަރު) ނަމަކަށް މީހަކު ވަނީ ސްޓޮކްހޮލްމުގެ ބޮޑު މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ޚަތިމެއް ވީދައިލައި އޭނާ ބޫޓު އެއިން ފުހެ އެއަށް އޫރު ތެޔޮ އަޅައި އަންދައިލައިފައެވެ. މީނާ ބުނާގޮތުގައި ދިހަވަރަކަށް ދުވަހުގެތެރޭގައި އަދިވެސް ޚަތިމެއް އަންދައިލާނަމެވެ. މީނާގެ މި ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ވަނީ ސްވިޑްން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަޒްހަރުން ވަނީ މިކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ޓަކައި ސްވިޑްންގެ މުދާތައް ބޮއިކަޓް ކުރުމަށް މުސްލިމުންނަށް ގޮވައިލައިފައެވެ. ތުރްކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ނޭޓޯއަށް ސްވިޑްން ވަންނަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަންކަރާގެ ތާއީދެއް ނުލިބޭނެއެވެ.ރޫސީ ރައީސް ޕޫޓިން ވެސް ވަނީ މި ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރައްވައިފައެވެ.

ހަލައްކައެއްހާ މުސްލިމުން އުޅޭ ސްވިޑްންގައި ޚަތިމު އެންދުމުގެ ކުޅިއަކީ އައުކަމެއް ނޫނެވެ. މި ދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު ސްވިޑްންގެ ހަރުކަށި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޒަޢީމު ރަސްމޮސް ޕެލޮޑާން ވަނީ ތުރްކީ އެންބެސީ ކުރިމަތީގައި ޚަތިމެއް އަންދައިލައިފައެވެ.

ސްވިޑްނުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ނެރެމުންދާ އެއްވެސް ބަޔާނެއް ގައި އެކަމާމެދު ހިތާމަ ފާޅުކޮށް މާފަށް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް ބުނަމުންދަނީ އެއީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދަށުން ކުރެވޭކަމެއް ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ