Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ސްމާޓް ސިޓީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ސައުދީ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ޖޫން 23) - ސްމާޓް ސިޓީ ޕްލޭނިން އާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސައޫދީގެ މުނިސިޕަލް، ރޫރަލް އެފެއާޒް އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މާޖިދު އަލް ހޯގެއިލް، އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ލޭންޑް، އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ވޮން ހީ-ރަޔޮންގްއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިޔާޒުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.
ޑެޕިއުޓީޝިޕް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް ރެވިއުސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ( މޮމްރާހު)ގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުالله ބިން މުހައްމަދު އަލް ބުދާއިރު ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އިސް ވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މުނިސިޕަލް އަދި ހައުސިން ދާއިރާއާއި ސްމާޓް ސިޓީތަކުގެ ދާއިރާއިން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ފްރޭމްވޯކްތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.
ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރިޔާޒުގައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރި އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮގްރާމްގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން ތަކުރާރުކޮށް، ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ވުޒާރާތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބައްލަވާލައްވައި، މޮމްރާހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.
އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 އިން 13 އަށް ރިޔާޒުގައި ބާއްވާ "ސިޓީސްކޭޕް ގްލޯބަލް" މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއޮތް ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް ދާއިރާގައި ވޯކިން ގުރޫޕުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ދެ ފަރާތުން ބައްލަވާލައްވައި، ޗެޓްޖީޕީޓީ އާއި ކްލައުޑް ސާވިސަސް އަދި މެޕްސް ފަދަ ދާއިރާތަކުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ދެ ފަރާތުން ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.
އަލް-ހޯގެއިލް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ރިޔާޒާއި ސޯލްއާ ދެމެދު ކޯލިޝަންތަކާއި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕްތައް ގާއިމުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާތަކަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.
އަދި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްމަސްލަޙަތު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޖުރިބާއާއި ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް އެދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށި އޭޝިއާ ގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ސޯލްގައި އަލް-ހޯގެއިލް ހީ-ރަޔޮންގްއާ ބައްދަލުކުރައްވާ، މުނިސިޕަލް، ހައުސިން އަދި ސްމާޓް ސިޓީގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގެ އޮނިގަނޑާއި، ދެ ގައުމަށް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ވަޒީރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ.
މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުރަތަމަ ސައޫދީ-ކޮރެއާ ހައުސިން ކޯޕަރޭޝަން ފޯރަމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ވެސް މިނިސްޓަރުންނެވެ.
އަލް-ހޯގެއިލް ވިދާޅުވީ މި ފޯރަމްގެ ސަބަބުން ދެ ފަރާތުގެ ގައުމީ ވިސްނުމާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި މުނިސިޕަލް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މެދު އެއް ވިސްނުމެއް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ