Sunday 25th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ސިއްރުކުރި މައްސަލާގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤައިމްވެގެންތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރި މައްސަލައިގެ ހައިކޯޓު އަޑު އެހުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ދައުލަތަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާއި، އެ ސިފައިންނަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ހަރަދު ހޯދުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު "ދިޔަރެސް" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު އަޒާން، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މިނިސްޓްރީން އެ މައުލޫމާތު ނުދިނުމާއި ގުޅިގެން އަޒާން ވަނީ އެ މައްސަލަ އިންފފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދި އެ އޮފީހުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމުގައި ނިންމާފައެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މި ނިންމުން އަޒާން މިހާރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ އެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމުގައި އޮތީ އިސްތތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވުމެވެ. މި މައްސަލައަށް މިހާރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ތަދައްޚުލްވެފައިވާއިރު މައްސަލާގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވަކީލުން ބައިވެރިވެއެވެ.
މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު ޝަފީއު ވަނީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެ މައުލޫމާތު ނުދިނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމެވީ ސިފައިންގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ މަޖިލީހާއި ބައްދަލުކޮށް އެ މަޖިލީހުން ދެއްކެވި ވާހަކައަށށް ބިނާކޮށް ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވާއިރު އެ ކޮމިޓީގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތާއި ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.
މިގޮތުން އެ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ނުކުރުމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރެވޭތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.
ދައުލަތުން ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މަޖިލީސް އެކުލެވޭގޮތް ކިޔާދިން އިރު ބުނެފައިވަނީ މައުލލޫމާތަކަށް އެދުމުން މިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެ މަޖިލީހުގެ ލަފާއަކަށް އަހަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މމައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުމުން، އެ މައުލޫމާތަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ މައުލޫމާތުކަމަށް އެ މަޖިލީހުން ބުނުމުން، މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމީކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާ ޝަފީއު ވަނީ، މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ހަމައެކަނި ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުގެ ބަހަށް ބިނާކޮށް މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ނިންމޭނެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

މިހާރު ތި ވިދާޅުވި ގޮތުން އެ ކޮމިޓީން ނިންމީމަ ނިމުނީ، އިތުރު އިހުތިޔާރެއް ނެތް ކަމަށް ތި ވިދާޅުވަނީ
ފަނޑިޔާރު ޝަފީއު

އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ބައްދަލުވުމުގަ ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތަކީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިސްތިސްނާ ހާލަތަށް ފެތޭ މައުލޫމާތު ކަމުގައި ބުނެފައި ކަމަށް ދައުލަތުން އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަފީއު ވަނި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބީ ކޮން މަޤްސަދެއްގައިކަން ހާމަކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އައްސަވާފައެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން އައިކޮމް އިން ބުނެފައިވަނީ ހޯދަން އެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބަން ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދެން އެއްސެވީ އައިކޮމްއިން އެއްބަސްވުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލާފައިވޭތޯ އަދި އެއްބަސްވުމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވޭތޯއެވެ. އައިކޮމް އިން ވަނީ އެގޮތަށް ބަލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.
"އެހެންވީމަ ހަމައެކަނި އެމީހުން ބުނި ބުނުމަކަށް މައްސަލަ ނިންމީއޭތޯ ތި ވިދާޅުވީ" ޝަފީއު އެއްސެވިއެވެ.

އައި ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުން ދެއްކި ވާހަކަ ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރާއި ބާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ މަޖިލީހުން ބުނި މާއްދާއޮތްތޯ އާއި ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ބާރު އޮތްތޯ އެއްސެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާވަނީ އެ އެއްބަސްވުން ހޯދަން އައިކޮމްއިން އެދިފައިވޭތޯ އައްސަވާފައެވެ. އައިކޮމް އިން ވަނީ އެގޮތަށް އެދިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި އެފަދަ މާއްދާއެއް އޮތްތޯ ކަށަވަރު ނުކުރާކަމަށްވެސް އައިކޮމްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަޒާންއަށް ދިނަ ފުރުސަތުގައި އަޒާންވެސް ވަނީ ބައެއްކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރީ، ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުން އެ މައުލޫމާތަކީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ މައުލޫމާތުކަމުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅުގޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ޖެހޭނެކަން ޤާނޫނޫގައި އޮންނަކަން އަޒާން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހުގެ ބަހަށް ގޮތް ނިންމިއިރު، އެ މަޖިލީހުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ކަށަވަރުކުރަން، ޤާނޫނުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމޝަނަރަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބަލާ ފާސްކުރުމާއި، ވަކި މައުލޫމާތެއް ގެންނަން އެންގުންފަދަ ކަންކަން ކުރެވެން ހުރިއިރު އެކަންކަން ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިއަދުގެ އަޑު އެހުން ނިންމާލީ ދެން އަންނަ އަޑު އެހުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބާއި، އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު ކިޔައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވެގެން އައުމަށް އެދިފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ