Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހިލޭ އެހީ

އަހަރު ދެބައިވިއިރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދުގެ އެންމެ 7 އިންސައްތަ!

މިއަހަރު ދެބައިވިއިރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ އަންދާޒާކުރި އަދަދުގެ އެންމެ 7 އިންސައްތައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން 1 ޖެނުއަރީ އިން 1 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 191 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރުވެސް ވަރަށް މަދު އަދަދެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 429 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

މި އަހަރަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ބަޖެޓުގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު 191 މިލިއަނަކީ އެ އަދަދުގެ 7 އިންސައްތަ އެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައިވެސް އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ހިލޭ އެހީ ނުލިބޭއިރު، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމެނުމުން މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭ އިން ވެސް ވަނީ އެ އަދަދު ލިބިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުވެސް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދުގެ 10 އިންސައްތަ ވެސް ނުލިބެ އެވެ. އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2.4 ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓުކުރި ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ނުހިމަނާ ފާއިތުވި ހަ އަހަރުގެ ޓްރެންޑުތަކަށް ބަލާއިރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.
ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގެ ދަރަނި އަންދާޒާކުރަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު އެވެ. އެހެންވެ، ހިލޭ އެހީ އެވަރަށް ނުލިބި، ހަރަދު ވެސް އިތުރުވުމުން އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ބަޖެޓުގެ ދަރަނި އަބަދުވެސް ބޮޑުވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ