Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަލަސްތީން

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިސްރާއިލްގެ އާބާދީތައް ފުޅާކުރަނީ

ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އިސްރާއިލްގެ އާބާދީތައް ފުޅާކުރުމާ ބެހޭ މަޝްރޫޢު (އީ 1) އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިސްރާއިލްގެ ސިވިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.
ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އީ1 މަޝްރޫޢު ތަންފީޒުކޮށްފިނަމަ، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ޔަހޫދީ އާބާދީތައް ފުޅާވެގެން ދާނެއެވެ.
އިސްރާއިލްގެ ވެބްސައިޓް ވާލާ އިން އިއްޔެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ ސިވިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ ހިންގާ އިދާރާ) އިން އިސްރާއީލުގެ ވަޒަންވެރިންނަށް އެތައް ހާސް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ އިރު، އެ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުދުސް އާއި އެ ސިޓީގެ އިރު އުތުރުން އޮންނަ މާލޭ އަދުމިމް އާބާދީ ގުޅާލާނެ އެވެ.
އިރުމަތީ ގުދުސް ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކާއި ވަކިކޮށް، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެހެން ސަރަހައްދުތައް ވަކިކުރާ އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތަކުގެ ޗެއިންގެ އެންމެ ފަހު ލިންކަކީ އީ1 ސެޓްލްމަންޓް ކަމަށާއި، ހުޅަނގު އައްސޭރި އުތުރާއި ދެކުނުން ބައިބައިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
އިރުމަތީ ގުދުސް ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކާއި ވަކިކޮށް، އިސްރާއީލުގެ އާބާދީތަކުގެ ޗެއިންގެ އެންމެ ފަހު ލިންކަކީ އީ1 ސެޓްލްމަންޓް ކަމަށާއި، ހުޅަނގު އައްސޭރި އުތުރާއި ދެކުނުން ބައިބައިވެގެންދާނެ ކަމަށް އިސްރާއިލްގެ ނޫސް އެޖެންސީ ވާލާއިން ބުނެއެވެ.
ވާލާ އިން ބުނާގޮތުގައި ޖޫން މަހުގެ 12 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ދެ އަޑުއެހުމެއްގައި ހަޔާ ޕްލޭނިން ކޮމިޓީ (އެޗްޕީސީ) ގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އީ1 އަށް އާންމުންގެ އިއުތިރާޒުތައް ހުށަހަޅާނެއެވެ.
އީ1 ޕްލޭންގެ ސަބަބުން ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ސަރުކާރުން ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާވާފައިވާ ޕްލޭން އެއްކޮށް ފެނަށްވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ދެ ދައުލަތުގެ ހައްލަކަށް ނުރައްކާތެރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެމެރިކާ އާއި އީޔޫގެ ވަރުގަދަ ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮށް އެކަން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.
"ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ހަރުކަށި އަދި ނުރައްކާތެރި ސަރުކާރަކީ ހޯމްޝް ސެޓެލްމަންޓަށް އެނބުރި [ހުއްދަ] ދޭން ނިންމި ނިންމުމަށް ފަހު، ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއްގެ ހުރިހާ އުއްމީދެއް ފޮހެލަމުން އަންނަ ސަރުކާރެއް. އަދި އެމީހުންގެ މިކަމުން ދޭހަވަނީ އިސްރާއީލު ދައުލަތުގެ ސަލާމަތާއި ސިޔާސީ މަސްލަހަތަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން،" އިސްރާއީލުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޕީސް ނައު އިން ބުންޏެވެ.
ޕީސް ނައު އިން ބުނީ ނަތަންޔާހޫ މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ކަނާތު ފިޔައިގެ ދީނީ ޒަޔަނިޒަމް 5 ޕާޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބެޒަލޭލް ސްމޮޓްރިޗްގެ ބައިވެރިން ރުއްސުމަށް ކަމަށެވެ.
ވާލާ އިން ބުނީ މިއީ އިސްރާއީލުގެ މިހާރުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ސަރުކާރު އުފެދުނު ފަހުން އީ1ގެ މައްސަލަ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އީ1 އާ ބެހޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާތައް ފެށުމުގެ ސަބަބުން ބައިޑަން ސަރުކާރާއި ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރަށް ބޮޑުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.
އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލުގެ ގުޅުމަށް ދާދި ފަހުން ނުތަނަވަސްކަން އައިސްފައި މިވަނީ އިސްރާއީލުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އުތުރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން 2005 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލުން ވަކިކުރުމުގެ ގާނޫނެއް އިޒްރޭލުން ދާދި ފަހުން ފާސްކުރި ފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އެމެރިކާއިން ފާޑުކިޔަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމެރިކަން-އިސްރާއީލް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ކޮމިޓީ (އޭއައިޕީއޭސީ) ސަމިޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "އަބާދީތައް ފުޅާ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ އުއްމީދުގެ އައްސޭރިއަށް އޮތް ހުރަހެއް" ކަމަށެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މިޑްލް އީސްޓް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އައިއެމްއީޔޫ) އިން 2021 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން އީ1 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 4.6 އަކަމޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި އޭގެ މައްޗަށް ޔަހޫދީ އިސްރާއީލު މީހުންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ސެޓްލްމަންޓް ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ހޮޓާތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ވެސް ރޭވިފައިވާ އިރު، މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 3،700 އެއްހާ މީހުން އެމީހުންގެ ވަޒަން ދޫކޮށް ދުރުހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން މަޖުބޫރުވާނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ