Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ ބޭހުގެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެފްޑީއޭ އިން އިންޒާރު ދީފި

ޖޫން 2 (ރޮއިޓާސް) - ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭ މަޝްހޫރު ބޭސްތައް ކަމަށްވާ ވެގޯވީ އާއި ހަކުރު ބަލީގެ ބޭހެއް ކަމަށްވާ އޮޒެމްޕިކް ފަދަ ކޮމްޕައުންޑް ނުވަތަ ކަސްޓަމް މޭޑް ވާޝަންތައް ބޭނުންކުރުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.
ޑެންމާކުގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި ނޯވޯ ނޯޑިސްކް (NOVOb.CO) ވެގޯވީ އާއި އޮޒެމްޕިކްގެ އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއަންޓް ސެމަގްލޫޓައިޑްގެ ކޮމްޕައުންޑް ވާޝަންތައް ބަލި މީހުން ބޭނުންކުރުމުން ނުރަނގަޅު ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ރެގިއުލޭޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.
އެފްޑީއޭ އިން ވަނީ އެޕްރޫވްޑް ބޭހެއް ލިބެން ހުރި ނަމަ ކޮމްޕައުންޑެޑް ބޭހެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ބަލި މީހުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.
ކޮމްޕައުންޑެޑް ޑްރަގްސް އުފައްދަނީ ވަކި ވަކި ޕޭޝަންޓެއްގެ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ ބޭހެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް އެއްކޮށް، މިކްސްކޮށް، ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ.
އެ އެޖެންސީން ބުނީ މި ބޭހުގެ ކޮމްޕައުންޑެޑް ވާޝަންތައް ސަލާމަތާއި، އިފެކްޓިވް ނުވަތަ ކޮލިޓީއަށް ރިވިއު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ކޮމްޕައުންޑަރުން ސެމަގްލޫޓައިޑްގެ ލޮނުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭސްތަކަށް ވުރެ ތަފާތު އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއަންޓްސް ކަމަށެވެ.
ޓައިޕް 2 ހަކުރު ބަލީގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ނޯވޯ ނޯޑިސްކް (NOVOb.CO) އޮޒެމްޕިކްއަށް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސަޕްލައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވީ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޖެނެޓިކް މޭކަޕް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ފިޒިއޮލޮޖިކަލް ސިފަތަކަށް ބަލައިގެން ވަކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް ވެސް ކުރިމަތިވެ ފައިވާއިރު، ޕާސަނަލައިޒްޑް ވެއިޓް ލޮސް ސޮލިއުޝަންސްގެ ޚިޔާލު އުއްމީދީ ކަމުގައި ހީވިޔަސް، މި ބޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކަށް ވިސްނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެފްޑީއޭޢިން ބުނެއެވެ.

މިފަދަ ބޭސްތަކުގައި އޮތް ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ބޭސް ދިނުމުން ފަރުދީ ގޮތުން ދޭ ޖަވާބުތަކުގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީގެ ސަބަބުން ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވުމެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކަކީ ވަކި ފަރުދެއްގެ ޚާއްޞަ ބަޔޮލޮޖީއަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކަކަށް ވާތީ، އެހެން ބޭސްތަކާ ނުވަތަ އޭގެ އަސްލު ސިއްހީ ޙާލަތްތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރާ އަސަރުތަކުގެ އިތުރުން އެ ބޭސްތަކުން އެޑިކްޓް ވެދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާތަކާއި މޮނިޓަރިންގ ބޭނުންވެއެވެ.

ޕާސަނަލައިޒްޑް ޓްރީޓްމަންޓްތަކުގެ މެދުގައި ބެލެންސް ހޯދުމާއި އެ ފަރުވާތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސްތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ