Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

ސީމަނުންގެ ޑޮކިއުމެންޓްތައް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުނެފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) ގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސީމަނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާވާފައިވާކަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހަމަދު އަބްދުލްގަނީ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ބަނދަރުތަކުން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ކަނޑުމަތީގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރުން އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ދިވެހި ކަނޑުމަތީގެ ދަތުރުވެރިން ބްރެޒިލްގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަންނަން އުޅޭއިރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އާ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައާރަފް ކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ މީހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަނދަރުތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ. ހަމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހީންގެ 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ސީމަނުން ތަމްސީލުކުރާ އޭޖެންޓެއް ކަމަށްވާ އޭޝިއާ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ ސްޓޭންޑަޑް ކަނޑުމަތީގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނެތުމާ ގުޅިގެން ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) އާއި މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން (އެމްއެލްސީ) އިން އެ މުއާހަދާ ތަސްދީގު ކުރަން ފެށުމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ބަނދަރުތަކަށް ލޯކަލް ކަނޑު ދަތުރުވެރިންނަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން އިންޒާރު ދެ އެވެ.

އައިއެލްއޯއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސީމަނުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފައިވާއިރު، މި ފިޔަވަޅަކީ ހަމައެކަނި ކަނޑުދަތުރުފަތުރުވެރިންނަށް ފައިދާހުރި ފިޔަވަޅެއްގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް އެހީއެއް ލިބިގެންދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ