Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ސަޢޫދީން އަސަދު ބަލައިގަތުމުން އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ ސިގްނަލެއް!

ރިޔާޒު (ޖުލައި 10) - ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ސައޫދިން ޤަބޫލުކުރުމުން އެމެރިކާއަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް ވަރުގަދަ މެސެޖަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން މި ގެނައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ބަދަލަކީ، ސައުދީ ސަރުކާރުން ސަރަހައްދީ އިއްތިހާދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަލުން ވަޒަންކޮށް، މެދުއިރުމަތީގައި މަސްލަހަތުތައް އަލުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.
އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަކީ އަސަދުގެ ވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި، ބާޣީ ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަސަދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމަށް ޑިމާންޑް ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހުގެ ކަންތައްތަކުން ދޭހަވަނީ ސީރިއާއާ މެދު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ގެންގުޅޭ އުސޫލަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.
ސައުދީ ސަރުކާރުން އަސަދާ މެދު ހޫނުވަމުން އަންނަ ސްޓޭންޑްގެ މިސާލަކީ ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ބިން ފަރުހާން ދިމިޝްގަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދެޤައުމުގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް މަގުތައް ހޯދުމެވެ.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަޤާމަށް އައި މި ބޮޑު ބަދަލު ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ގުޅިގެންއައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މުހިންމު އެއް ކަމަކީ އަސަދުގެ ވެރިކަމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތާއީދު ކުރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދީ ވާދަވެރި އީރާނުން ކައުންޓަރބެލެންސް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެވެ. އަސަދާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަމާޒަކީ ސީރިއާގެ ނުފޫޒު އަލުން ހޯދުމާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި އީރާނުގެ ޙާޟިރީ ފުޅާވަމުންދާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމެވެ.
މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ބާރުއަޅާ އަނެއް ކަމަކީ ސީރިއާގެ ވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމުގައި އަސަދުގެ ވެރިކަމަށް ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާކަން ވިސްނުމެވެ. މި ކޯޅުން އާ މަރުހަލާއަކަށް ވަންނަމުންދާއިރު، ބަދަލުވަމުންދާ ހަގީގަތްތަކާ އެއްގޮތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ސްޓްރެޓެޖީ އެޑެޕްޓް ކުރުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ.
ސައުދީން އަސަދަށް މަރުހަބާކިޔުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަގާފީ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އެމެރިކާއަށް ވެސް ވަރުގަދަ މެސެޖަކަށް ވާނެ ކަމެކެވެ. މި ފިޔަވަޅަކީ ޚާއްސަކޮށް ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެގައުމުގެ މަސްލަހަތު ތަފާތުވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. އެމެރިކާއިން އަސަދުގެ ވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔައި، އިދިކޮޅު ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރަމުންދާއިރު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މި ބަދަލުން ދޭހަވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި މިނިވަން ސިޔާސަތުތައް ގެންގުޅެން ބޭނުންވާ ކަމެވެ.
މި ތަފާތުވުމަކީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅާ ބައިޑަންގެ ވެރިކަމަށް ގޮންޖެހުމެކެވެ. ސައުދީން އަސަދު ބަލައިގަތުމަކީ އެމެރިކާއަށް ކޮމްޕްލެކްސް ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މެދުއިރުމަތީގައި އެމެރިކާ ގުޅުންތައް ދަތުރުކޮށް، ސްޓްރެޓެޖިކް މަސްލަހަތުތަކާއި އަގުތައް ބެލެންސް ވާނެކަމެކެވެ.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަގާމަށް އަންނަ މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މި ސަރަހައްދުގެ ފުޅާ ޑައިނަމިކްސްއަށް އަސަރުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ކުރިޔާކަށް ނޭންގެ އެވެ. އަސަދާއެކު އަލުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިއްތިހާދުތައް އަލުން ބައްޓަންކޮށް، މެދުއިރުމަތީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފުށުއެރުމެއް އުފެދިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް އޭގެ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ އެވެ.
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އަސަދު ބަލައިގަތުމުން އެމެރިކާއަށާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް ވަރުގަދަ ސިގްނަލެއް ލިބޭއިރު، މިއީ މެދުއިރުމަތީގައި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕްގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ ކަމެކެވެ. މި ޑިޕްލޮމެޓިކް ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ސަރަހައްދީ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން ގާތުން ބަލާނެ އެވެ. އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ސްޓްރެޓެޖިކް އިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރާނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ