Thursday 8th Jun 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ވޮލީ ބޯލް

ކާވާ ވުމެންސް ޗެލެންޖް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗެއް މީޑިއާނެޓުން ބެލޭނެ

ވޮލީބޯޅައަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ކުޅިވަރަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ފޯރިގަދަ ވޮލީ މުބާރާތްތައް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވޮލީ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ސޯޝަލް ސެންޓަރުން ފެނިގެންދިޔަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި ކުޅިބަލަންތިބި މީހުންގެ ފޯރި އާއި ޖޯޝުން ވޮލީ ބޯޅައަށް ދިވެހިންގެ ހުރި ޝައުގުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދިވެހި އަންހެން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިފަހަރު މި ކުރިމަތިލަނީ މިއަދު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ކާވާ ޗެލެންޖް ކަޕުގައި ވާދަކުރުމަށެވެ. ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕުގައި މެލޭޝިޔާ އަދި ސިންގަޕޫރާ ވާދަކޮށް ރިހި މެޑަލް ހޯދި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މި މުބާރާތާ ކުރިމަތިލަނީވެސް މެޑަލެއްގެ އުންމީދުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމު ވާދަ ކުރާ ހުރިހާ މެޗެއް މީޑިއާނެޓުގެ އައިސް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ފެންނާނެއެވެ. އަދި މީޑިއާނެޓު ފޯން އެޕްލިކޭޝަން އެމް އެސް ޑިޖިޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތާކު ހުރެވެސް މި މެޗު ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާނީ ކަޒަކަސްތާނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖެގަޑިން މިއަދު 18:15 ގައެވެ. މި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓީމުންވަނީ އިއްޔެ ނޭޕާލުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސައެވެ. ޓީމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާކަމަށް ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރާ ހައްވާ ރާޝިދާއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕު ސްޓޭޖުގައި ޖެހިޖެހިގެން ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. މިއަދު ގެ މެޗަށްފަހު މާދަމާ 17:45 ގައި ޓީމު ވާދަކުރާނީ އުޒްބެކިސްތާނާއެވެ. އަދި 24 މެއި ގައި އޮތީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާއި އެކު އޮތް ކުރިމަތިލުމެކެވެ. މި ހުރިހާ މެޗެއްވެސް އައިސް ޓީވީ އިން ފެންނާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މި މެޗުތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯދާ ގައުމީ ޓީމު މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ގޮއްސި ކަމުގައިވާނަމަ އެ މެޗުތައްވެސް އައިސް ޓީވީ އިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނެއެވެ.

ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި ވޮލީބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އުންމީދަކީ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ކާމިޔާބީ ޙާސިލްކުރުމެވެ. މުބާރާތް ނޭޕާލުގައި ކުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޓީވީގެ ޒަރިއްޔާއިން ޓީމަށް ސަޕޯރޓްކުރުމަށް ދިވެހިން ތިބީ ތައްޔާރުގައިކަން ކަށަވަރެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ