Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް

ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ފައްޔާޒު އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކި ޕާޓިއެއް ހައްދަވާނަމަ، އެމަނިކުފާނު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޔާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެމްޑީޕީން ވަކި ކުރުމާއެކު، ރައީސް ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ އިތުރު 12 މެންބަރަކު އިއްޔެ ވަނީ އެމްޑީޕީން އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދީފަ އެވެ.
އެއާއެކު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގޮފި ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނިންމިކަން އެ ގޮފީގެ މެންބަރުން އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ޕާޓީން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި އިއުލާން ނުކުރެ އެވެ.
އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަ ޕާޓީއެއް ހައްދަވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނު ވާދަކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަނީ ވެރިކަން ހޯދައި، ބާރު ހޯދަން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒު ވަނީ އެމަނިކުފާނު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ރައީސް ނަޝީދު ވާދަކުރައްވަން. އޭރުން ނޫންތޯ އެނގޭނީވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަންކަން އޮތްގޮތްވެސް. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ރައީސް ނަޝީދު ވަކި ޕާޓީއެއް ހައްދަވައިފި ކަމަށް ވާންޏާމު ނިކުންނަވަން،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަކި ޕާޓީއެއް ހައްދަވައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަކީ އެމްޑީޕީން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވިޔަސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށާއި އިންތިހާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީވެސް އެ ޕާޓީއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގައި ހުންނަވާ ނަމަ، އެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަހަތަށް އެރުއްވުމަށް ފައްޔާޒު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކަށް ހުންނަވައި، ނަޝީދު، އެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ހިތްވަރުދިން މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ