Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކަނޑުވިއްކުމާ ދެކޮޅު އިއްތިހާދު

ކަނޑު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރާ ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ!

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އިޤުތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލާގައި އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރާ ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެ އިއްތިހާދުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިއްރު ސިޓީއަކުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލި މައްސަލައިގައި އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ކުރިމަތިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ހަރަކާތުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ވަގުތަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ކުރިމައްޗަށް ދިއުމަށް އެ އިއްތިހާދުން އެދިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ-މޮރިޝަސްއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލައިގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އިން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނިންމި މައްސަލާގައި ރާއްޖެއިން 200 ނޯޓިކަލް މޭލު ހޯދުމަށް އިކުއިޓިބަލް ނުވަތަ އަދަލުވެރި އުސޫލުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އިންކުރުމަށް ވަކާލާތުކޮށްފައިނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މޮރިޝަސްއިން އެދުނު ގޮތަށް އިކުއިޑިސްޓޭންސްގެ އުސޫލު ނުވަތަ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދު ހަމަހަމައަށް ބައިކޮށް ބަހައިލުމަށެވެ.
އެގޮތަށް ބަހާލައި، އިޓްލޮސް އިން ނިންމީ ރާއްޖެއަށް 47،232 އަކަ ކިލޯމީޓަރު އަދި މޮރިޝަސްއަށް 45،331 އަކަކިލޯމީޓަރު ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މީގެ ކުރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ ކަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް އެވަނީ ގެއްލިފައިިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ލަފާވެސް ހޯދުމެއްނެތި އެ މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓުދޭނެކަން ހާމަކޮށް ރައީސް އިބްރާހީމް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާއެކު، ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ބައެއް އުނިވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގޮފިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ