Wednesday 4th Oct 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް

"ކަނޑު ވިއްކާލި މައްސަލާގައި ބާ ކައުންސިލަށް އިންސާފުވެރި ދިރާސާއެއް ކުރެވޭނެކަމާމެދު ޝައްކު"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް އިންސާފުވެރި ދިރާސާއެއް ކުރެވިދާނެކަމާ މެދު ޝައްކުކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ނައިބުރައީސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު އުޝާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ- މޮރިޝަސް އިމުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއާއި ޗާގޯސްއާ ދެމެދު އޮތް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަހަން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް) އިން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު އެ ކައުންސިލްގެ ރައުޔު ހާމަކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އުޝާމް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތާއީދުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔައި ބާކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އެކްސްކޯގެ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ކަނޑު ވިއްކާލި މައްސަލާގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގޯސްތައް ހަދާފައިވާ ބަންޑާރަނައިބަކީ ބާކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރެއްކަމަށްވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އުޝާމް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހާލަތެއްގަ އޮތް ކައުންސިލަކުން އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަ ދިރާސާއެއް ހަދާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކުވާކަމަށެވެ.

އިމުގެ މައްސަލައިގައި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައުޔު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅީ އެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެކެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބާ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިޓްލޮސް އިން ރާއްޖެއާއި ޗާގޯސްއާ ދެމެދު އޮތް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެހުމާމެދު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ގައުމީ މުހިންމު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އާންމު މަސްލަހަތާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނީ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބާ ކައުންސިލްގެ ރައުޔާއި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމީޓީން ބަލައިގަނެ، މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލްގެ ލޯ ރިފޯމް އެންޑް ރީސާޗް ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

އިމުގެ މައްސަލައިގައި އިޓްލޮސް އިން މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުކުމް ކުރީ ފުށުއަރާ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް 47،232 އަކަ ކިލޯމީޓަރު އަދި މޮރިޝަސްއަށް 45،331 އަކަކިލޯމީޓަރު ލިބޭ ގޮތަށް ބަހާލުމަށެވެ. އެއާއެކު، ދިވެހި މަސްވެރިން ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އައި ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެހެންވެ، އެ މައްސަލައިގައި ހިޔާލު އެއްގޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ އިމުގެ މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރާއްޖެއިން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރަށާއި އިޓްލޮސްއަށް އެންގުމުގެ އިތުރުން، އެ މައްސަލަ އަލުން އިޓްލޮސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ވެސް ފަށާފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ