Friday 24th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ވިއުސް ހޯދުމަށް ގަސްތުގައި ބޯޓްވައްޓާލި ޔޫޓިއުބަރަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ޔޫޓިއުބު ޗެނެލްއަށް ވިއުސް ހޯދުމަށް ގަސްތުގައި މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލި ޔޫޓިއުބަރެއްގެ މައްޗަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. ކެލިފޯނިއާގެ ލޮމްޕޮކްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޕައިލެޓެއް ކަމަށްވާ ޓްރެވަރ ޑޭނިއަލް ޖެކޮބް ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބޯޓު ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޯޓުގައި ދަތުރު ކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.
އޭނާ އަމިއްލައަށް ޕެރަޝޫޓާއި ވީޑިއޯ ކެމެރާތައް ސެޓްކުރުމަށްފަހު، ބޯޓުން ވަނީ ވައިގެ ތެރެއަށް ފުންމާލައިފައެވެ. ޕެރަޝޫޓްގެ އެހީގައި އޭނާ ސަލާމަތްވި ނަމަވެސް އޭނާދަތުރުކުރި ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ހިކިފަސް ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށްވާއިރު، ބޯޓު ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައެވެ.
އެއަށްފަހު ޖެކޮބް ވަނީ "އައި ކްރެޝްޑް މައި އެއާޕްލޭން" ނަމުގައި ބޯޓު ވެއްޓުނު ވީޑިއޯއެއް ޔޫޓިއުބަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯ ވައިރަލްވެ، ޖެކޮބް އަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބި، 300 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސްލިބި، އެ ވީޑިއޯއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވެސް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްއޭއޭ) އިންވަނީ ބޯޓު ވެއްޓުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައެވެ.
ތަހުގީގުގެ ތެރެއިން އެފްއޭއޭއިން ޖެކޮބް އިންޓަވިއު ކުރިއިރު، ޖެކޮބް ވަނީ އޭނާ ގަސްތުގައި ބޯޓު ވައްޓާލީ ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އަދި ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ބޯޓުގެ ކަޅުފޮއްޓާއި އެހެނިހެން ބައެއް އެފަދަ ވަޞީލަތްތައް ގަސްދުގައި ހަލާކުކޮށްލި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.
ކޯޓުން ޖެކޮބްގެ މައްޗަށްވަނީ ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ކަންކަން ގެނައުމާއި، މުދާ ގަސްތުގައި ނައްތާލުމާއި އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކޮށް ސާބިތުވެފަވެ. އޭނާގެ އަމަލުތަކަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާ މޮޔަކަމުން ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އިތުރުން ބިންމަތީގައި ތިބި އެހެން މީހުންގެ ފުރާނަ ވެސް ގެއްލިދާނެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާޒީ ވަނީ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.
މި މައްސަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއިރު، ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިއީ ނުރައްކާތެރި އަދި ފަނާކުރަނިވި ސުލޫކުތަކެވެ. ޖެކޮބްގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާއޮތީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، މިއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ވަރަށްބޮޑަށް ހިލާފުވުމެއް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވިއުސް ހޯދުމަށް މާ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެއީ އެމީހުންނަށް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލައި، އެމީހުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވެ، ހަގީގަތުގައި ސްޓްރެސްވެ ހާސްކަންވެސް އިހުސާސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެއިތުރުން ހަމައެކަނި ސަމާލުކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމެއް ކުރުމަކީ މީހުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި ނުވަތަ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ ކަންކަމެވެ.
ވިއު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ހުށަހޮޅި، މަތިންދާބޯޓު ވައްޓާލައި، އޭގެ ފަހުން 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރި ޔޫޓިއުބާގެ ވާހަކައިން، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ސަމާލުކަމާއި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހާމަވެގެން ދެއެވެ.
މިއީ މީސްމީޑިއާގައި އިތުރު ފޮލޯވަރުން ނުވަތަ ވިއު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވެ، އެމީހުންގެ އަޚްލާޤަށް ނުވަތަ ޢަޤީދާއަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
ރައްކާތެރިކަމާއި އަޚްލާޤީ ވިސްނުމަށްވުރެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް އިސްކަންދޭނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އިތުރުން އެހެން މީހުންނަށްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި ހަލާކުކުރުވަނިވި ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިވެއެވެ.
މި ވާހަކައިން އެނގިގެންދަނީ މަގްބޫލުކަމާއި މަޝްހޫރުކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންހިފުމަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާއި މުހިންމުކަމާއި ސަލާމަތާއި އަޚްލާޤާއި ސައްހަކަމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ