Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް ހޭދަކުރީ އިންޑިއާގެ ވަކީލެއްގެގޮތުގައި: ސައީދު

ރައީސް އިބްރާހިމްމުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް ހޭދަކުރީ އިންޑިއާގެ ވަކީލެއްގެގޮތުގައި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ "ނ.ރައީސްގެ މިއިއުތިރާފަކީ ވ.ބޮޑުތެދެެއް. ރައީސްގެ ކޮއްމެދުވަހެއް ހޭދަކުރީ އިންޑިއާގެ ވަކީލެއްގެގޮތުގައި. މައްސަލައަކީ ދިވެހިކަނޑު ރައީސްއަށް ނުފެނުން. އަދި ދިވެހިންގެ މަސަލަހަތު އިސްކުރުމުގައި ދައުލަށް އިޙްމާލުވުން." ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ކަނޑަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެންމެ ގައުމަކުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ނައިބް ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑުބައެއް އިންޑިއާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސިއްރު ސިޓީފުޅަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް ވަނީ މޮރިޝަސް އަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ