Friday 22nd Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ބަދަލު ކުރުމަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ތާއަބަދަށް ފޯރާނެ ކަމެއް: އަލީ ހުސައިން

ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ބަދަލު ކުރުމަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ތާއަބަދަށް ފޯރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ހުސައިން މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ބަނދަރުން ޖާގަ ނުލިބިގެން ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުރައް މިހާރުވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އަލީ ހުސައިން މިހެން ވިދާޅވެފައި މިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަ ޕްލޭނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް، ކްރޫޒް ޓާމިނަލަށް ހާއްސަކޮށްފައި އޮތް ބައި ހިއްކަން އުޅޭ ކަން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ފޭސް އެކެއްގައި މިހާރު މެރީ ބްރައުން ހިންގާ އިމާރާތް ހުރި ދިމާލުން ފެށިގެން ގޮސް ފޭސް ދޭއްގައި އޮންނަ ފަރުކޮޅު ފުށްޓާ ހަަމައަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އެއީ ކްރޫޒް ޝިޕްތައް ބަނދަރުކުރާ ޓާމިނަލަކާ އެކު، ފަޅުގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ސަރަހައްދެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ޕްލޭން ބަދަލުކޮށް އެ ސަރަހައްދު ހިއްކަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދަން ބޭނުންވާ ބިން އުފެއްދުމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދު ހިއްކާ އިރު ފޭސް އެކަކާއި ދޭއް ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އޮތް ޗެނަލް ހުރަސްކޮށް ހިއްކަން ޖެހޭތީ އާބަންކޯއިން ނިންމާފައި އޮތީ އެ ޗެނަލް ގޮސް ފޭސް އެކެއްގެ ފަޅުތެރެއާ ގުޅޭ ގޮތަށް އަނބުރާލައި، މެރީ ބްރައުން ހުރި ސަރަހައްދާއި އަލަށް ހިއްކާ ބަޔާ ދެމެދު ހުސްތަނެއް ބާއްވާށެވެ. އޭރުން ޗެނަލްގެ އެ ސަރަހައްދު އޮންނާނީ ރަށުދިގަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް އާބަންކޯއިން ވަނީ އެކަމުގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ