Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޖަލުގެ ގޮޅިތައް ހޫނުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން އަންގައިފި

މިދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުން ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ގޮޅިތައް ހޫނުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްޑް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ދާއިރާތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ފިނިހޫނުމިން 43 ޑިގްރީގައި ހުރިކަން މެޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައި ވާތީ އެޗްއާރްސީއެމް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގައި އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެފދަ ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި، ގިނަ ފެސިލިޓީތަކުގައި އާންމު ދުވަހެއްގައިވެސް ހޫނު ގަދަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ވައި ދައުރުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން މަތިވަމުންދާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކާއި، ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާއި އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރާއި އަދި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާއި، ނޭޝަނަލް ރީ-އިންޓިގްރޭޝަން ސެންޓަރާއި މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މީހުން ބަންދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިނިހޫނުމިނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މުއައްސަސާތަކުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން ގޮޅިތައް އިތުރަށް ހޫނުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި ފުލުހުންނަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވާނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭކަމަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހޫނުމިން ދަށަށް ދާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން އޮތީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ