Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޓެކްނޮލޮޖީ

އައިފޯން 15 ޕްރޯގެ ލީކެއް: ވޮލިއުމް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަރިމަތީގައި ދެ ބަޓަން ހުންނާނެ!

އެޕަލްގެ ކުރިއަށްއޮތް ފޯން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މޮޑެލްތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާއިރު، އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރުތަކުން ލީކުވި މައުލޫމާތުތަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ފްލެގްޝިޕް ޑިވައިސްތަކުގައި ވޮލިއުމް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އައިކޮނިކް ދެ ބަޓަން ހުންނާނެ އެވެ.
އިންޑަސްޓްރީގެ އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލީކުވި މައުލޫމާތުން ދޭހަވަނީ އައިފޯން 15 ޕްރޯ މޮޑެލްތަކުގައި ވޮލިއުމް މައްޗަށް ތިރިއަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަކި ދެ ބަޓަން، ޑިވައިސްގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މި ޑިޒައިންގެ ސަބަބުން ހަމައެކަނި ޓަޗްސްކްރީނަށް ބަރޯސާ ނުވެ ފަސޭހައިން ވޮލިއުމް ލެވެލް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
އެޕަލް އިން ސަގާފީ ވޮލިއުމް ކޮންޓްރޯލް ބަޓަންތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމުމަކީ ފިޒިކަލް ބަޓަންތަކުގެ ޓެކްޓައިލް ފީލް އާއި ބޭނުން ކުރުމަށް ހޭނިފައިވާ ގިނަ އައިފޯން ޔޫޒަރުންނަށް ލިބުނު ލުޔެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަންކަން ސާދާކޮށް ފަންކްޝަނަލްކޮށް ބެހެއްޓުމާއި، ސީމްލޭސް އަދި އިންޓިއުޓިވް ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފަލްސަފާއާ ވެސް އެޕަލްގެ ފަލްސަފާއާ ވެސް ގުޅިފައިވެ އެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެޕަލް އިން ފިޒިކަލް ބަޓަންތައް އެއްކޮށް ނައްތާލައި، ވޮލިއުމް އެޖެސްޓް ކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޓަޗް ނުވަތަ ޖެޝަރ ބެސްޓް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް ބަރޯސާވެދާނެ ކަމުގެ އަޑުތަކާއި ޝައްކުތައް ފެތުރިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ހީވަނީ އެޕަލް އިން ޔޫޒަރ އެކްސްޕީރިއަންސް އާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށްދާތީ މިވަގުތު ދެ ބަޓަން ޑިޒައިން ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވާހެންނެވެ.
އައިފޯން 15 ޕްރޯ މޮޑެލްތަކުގައި ސަޅި އެހެން ގިނަ ފީޗާސްތަކާއި އަޕްގްރޭޑްތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އަދި ޑިވައިސްތަކުގައި ކުޑަ ނޮޗަކާއި ރިފްރެޝް ރޭޓް މަތި ޑިސްޕްލޭއަކާއެކު އާ ޑިޒައިންއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ.
އަބަދުވެސް ވާގޮތަށް އެޕަލް އިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އައިފޯން މޮޑެލްތަކާ މެދު ޔޫޒަރުން ތިބެންޖެހެނީ ކެތްމަދުވެފައިވާ އިންތިޒާރެއްގައެވެ. ރަސްމީ އިއުލާންތައް ކުރެވެންދެން ލީކުވި މައުލޫމާތުގެ ސައްޙަ ކަމާމެދު ތިބެންޖެހެނީ ދެފިކުރެއްގައެވެ.
އެޕަލް އިން އާންމުކޮށް އާ އައިފޯންތައް ދައްކާލަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަހަރީ ފޯލް އިވެންޓްގައި ކަމަށްވާއިރު، އެ އިވެންޓުގައި އާ ޑިވައިސްތަކާ ބެހޭ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްދެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ