Thursday 18th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދުނިޔެ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބެޓެރީ އުފެއްދުމަށް 922 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓެއް ކުރަނީ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑިން ކެމިކަލް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެލްޖީ ކެމް އާއި ޗައިނާގެ ކޯބަލްޓް އަދި ނިކަލް އުފައްދާ ކުންފުނި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓް އިން ކޮރެއާގައި ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް 922 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަގުސަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލްތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވަމުންދާއިރު، އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް (އީވީ) ބެޓެރީތަކަށް ހަރުދަނާ ސަޕްލައި ޗޭނެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.

ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެލްޖީ ކެމް އާއި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓްގެ ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި އާ ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް ފެކްޓްރީއެއް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅަން ފަށާނެ އެވެ. މި ފެކްޓްރީގައި އަހަރަކު 60،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ނިކަލް-ކޯބަލްޓް-މެންގަނީޒް (އެންސީއެމް) ކެތޯޑް މެޓީރިއަލްސް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މި އިންވެސްޓްމަންޓް ކަވަރު ކުރާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި 181 މިލިއަން ޑޮލަރު ފެށޭނެ އެވެ.

މި ސްޓްރެޓެޖިކް އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމާއި، ގޭސް ބޭރުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ޝައުގުވެރިކަން ސަރުކާރުން ބޮޑުވުމުން އީވީ އަށް ދުނިޔޭގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އީވީތައް މަގުބޫލުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެންސީއެމް ކެތޯޑް މެޓީރިއަލްސް ފަދަ ބެޓެރީ މެޓީރިއަލްސް އަށް ވެސް ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެލްޖީ ކެމް އާއި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓްގެ އަމާޒަކީ އީވީ ބެޓެރީގެ މުހިންމު ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް ސްޓޭބަލް ސަޕްލައި ޗޭންއެއް ހޯދައި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ އީވީ މާކެޓުން ކެޕިޓަލައިޒް ކުރުމެވެ.
އާ ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް ފެކްޓްރީގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޕްރޮސެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަތީ ފެންވަރުގެ، ދެމެހެއްޓެނިވި އުފެއްދުންތައް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެލްޖީ ކެމް އާއި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓް އިން ވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގްރީންހައުސް ގޭސް ދޫކުރުން މަދުކުރުމާއި ކުނި މަދުކުރުން ފަދަ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުސޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރަން ރާވާފައިވެ އެވެ.
އެލްޖީ ކެމް އާއި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓްގެ އިންވެސްޓްމަންޓުން ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވެސް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް ފެކްޓްރީގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް އެތައް ސަތޭކަ އާ ވަޒީފާތަކެއް އުފެދި، ލޯކަލް އިގްތިސާދު ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް އެލްޖީ ކެމް އާއި ހުއާޔޫ ކޯބަލްޓް ގުޅިގެން ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓަކީ އީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި، މުހިންމު ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް ސްޓޭބަލް ސަޕްލައި ޗޭންއެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.
އީވީގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އީވީ މާކެޓް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފެހި މުސްތަގުބަލަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގައި ބެޓެރީ މެޓީރިއަލް އުފެއްދުމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ