Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވޭ!

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލު ހޯދަން "ދިޔަރެސް" އިން އެދިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި، މިނިސްޓަރާއެކު އެ މިނިސްޓްރީގައި 20 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ތިއްބަވަ އެވެ.

އެއިގެން ކޮންމެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަވެސް 25،500ރ. އަށްވުރެ މައްޗެވެ. އެއީ؛

2 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން (ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 43،500ރ.)

4 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން (ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 31،500ރ.)

11 ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުން (ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 25،500ރ.)

ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް (31،500ރ.)

ކޮންސިއުމާ އޮމްބަޑްސްމަން (31،500ރ.)
މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 622,500ރ. ހަރަދުކުރަންޖެހެ އެވެ. އެއީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 7.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއާއި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހަރަދުގެ ތަފްސީލު ވެސް މި ނޫހުން ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރަކު 6.3 މިލިއަން އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 6.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުން ހަރަދުވެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މިހާރު 2000 އާއި ގާތްކުރެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް މިހާތަނަށް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އެންމެ ގިނަ ސަރުކާރެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ