Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު)

މި ދައުރު ނިމޭއިރު އެސްއޯއީތަކުގެ ވެރިން ތިބޭނީ ޖަލުގައި: ބޯދިގު

މި ދައުރު ނިމޭއިރު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް (އެސްއޯއީ)ތަކުގެ ވެރިން ތިބޭނީ ޖަލުގައިކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޯދިގު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމާއި އަދި ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލުމަށް އެދި ގޮވާލާ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ބޯދިގު ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގަން ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކުންފުނިތައް ހުޅުވިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.
އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ނައްތައިލަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބޯދިގު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ނިކުތީ ވެސް އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުވަންކަމަށެވެ.

"ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެސްއޯއީތަކުން ކޮންމެހެން ފައިދާ ވާކަށް ނުޖެހެޔޭ، އެކަމަކު ފައިދާ ނުވިޔަސް ދަރާކަށް ނުޖެހޭނެ، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޓޭޝަނެއް އިންނަން ޖެހޭ، ގެއެއް އިންނަން ޖެހޭ ނޫނިއްޔާ ހަޓެއް އިންނަން ޖެހޭ، ކޮންމެސް އެއްޗެއް އިންނަން ޖެހޭ، އިންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ލާރި ނުލިބެންޏަކާ، މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލާރި ނުވަތަ އުޖޫރަ ނުދެންޔާ އެކަން ކުރުވާނެ ކަމެއް ނެތް" ބޯދިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތައް މިހާރުވެސް އޮތީ ބަނގުރޫޓްވެފައިކަމަށާއި ދައުލަތުން ސަބްސިޓީ ދީ ހަލާކު ކުރާކަށް ކުންފުންޏެއް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މިންވަރާއި ގުޅިގެން ބޯދިގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނުބެލިގެން އުޅެނީ އެސްއޯއީތަކުގެ ތިބި ވެރިންގެ ބާރުވެރިކަމާއި އެބޭފުޅުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ތިބެންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެސްއޯއީތަކުގެ ތިބި ވެރިންނަށް ދެވަނަ ދައުރެއްގެ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަމަށާއި މި ދައުރު ނިމޭއިރު އެބޭފުޅުން ތިބޭނީ ޖަލުގައިކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ