Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބިންހެލުން

އަފްޣާނިސްތާނަށާއި ޕާކިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނަށާއި ޕާކިސްތާނަށް އައި 6.5 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 11 މީހުން މަރުވެ 300 އެއްހާ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުން ވަމުންދާނެކަމަށް ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީއާއި ހަމައަށް އަސަރުކުރި ބިންހެލުން ފެށުނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖުރްމް ޓައުންއިން ދެކުނުއިރުމަތިން 40 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން، ޕާކިސްތާނާއި ތަޖިކިސްތާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރިންކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޖިއޮލިޖޮކަލް ސާވޭ (ޔޫއެސްޖީއެސް) އިން ބުންޏެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ސްވަޓް ވެލީގެ ޙައިބަރު ޕަކްތުންކްވާ ސަރަހައްދުން 15 މީހުން ކުދި ޒަހަމްތަކާއި އެކީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދާއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި 200 އެއްހާ މީހުން ތިބީ ހޭނެތިފާކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، އެހެން ސަރަހައްދުތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 52 މީހުން ޒަހަމްވިއެވެ.
ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވި ގެތައް ބޮލަށް ވެށްޓިގެން، ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުހުޅަނގުން 9 މީހުން މަރުވިކަމަށް، ޕާކިސްތާން ރެސްކިއު 1122 ހިދުމަތުގެ ތަރުޖަމާން، ބިލާލް ފައިޒީއަށް ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިމާރާތްތަކާއި ގެތަށް ބިމާހަމަވުމުގެ އިތުރުން، ބިންގަނޑު ކަހައިލުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްއާބާދުން 180 ކިލޯމީޓަރު އުތުރުހުޅަނގުގައި އޮންނަ ސްވަޓް ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ.

ތާލިބާނުންގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ތަރުޖަމާން، ޝަރާފަތު ޒަމަން އަމަރުއާ ހަވާލާދީ އޭޕީ ނިއުސްއިން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި، މިހާތަނަށް އަފްޣާނިސްތާނުން 2 މީހުން މަރުވެ، 20 ވަރަކަށް މީހުން ޒަހަމްވެފައިވެއެވެ. ބިންހެލުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަސަރު ކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން މި އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް ކަމަށްވެސް އަމަރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މޫސުމީ އިދާރާއިން، ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން 6.8 މެގްނިޓިއުޑްއާއި ހަމައަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން 3.7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ލޮޅުމެއް ހިންދޫ ކުޝް ސަރަހައްދަށް އައިކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ސަލާމަތީ ފަރާތްތައް ވަރަށްވެސް ހުށިޔާރުވެގެން ތިބުމަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެހްބާޒް ޝަރީފް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

6.5 ގެ މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަފްޣާންގެ ވެރިރަށް ކަބުލްއާއި، ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދާއި ލާހޯރުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރު އަދި ނިއު ދިއްލީ ހިމެނެއެވެ.

އިރުމަތީ އަފްޣާނިސްތާނަށް މިދިޔަ އަހަރު އެރި 6.1 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއްގައި 1000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ