Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޣައްސާން މައުމޫން

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އައިސް ވަނީ ކީއްވެތޯ ބަލަން ޖެހޭ: ޣައްސާން

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ދަތުރު ކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއަށް އައިސް ވަނީ ކީއްވެތޯ ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްސާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެއީ ހިނގައިގެންވާނެ ހާދިސާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީއާމެދު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވާން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަކީ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް ހުއްޓުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ގޮތް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބަލަމުން ގެންދިއުމަށާއި ރައީސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވެފައި ވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެނެގަނެ އެކަމުގައި އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް އަސްލަމް ވަނީ އެދި ލައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި މެންބަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ޚައްސާސް މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީ ހިނގި ހާދިސާއެއް ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައެއް ގޮތަށް އެ މައްސަލަ ގެންދިއުމަށްވުރެ ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާނީ އެކަން އެފަދައިން ހިނގީ ކީއްވެތޯ ބެލުންކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"މަގުމަތީގައި ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ހަމަ ނުޖެހުމެއް ހިނގަމުން ދާ ތަނަކަށް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ މޮޓޯކޭޑް ދުއްވާފައި އައިސް ވަނީ ކީއްވެތޯ ކޮމެޓީން ބަލަން ޖެހޭ" ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީގެކުރިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމާލާއާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީން ހިންގުނު އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސް މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ހަރުދަނާކަން ގެންގުޅޭ ޖެހޭކަން ކޮމެޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ ރޭގެ ހާދިސާއަށް ބަލާއިރުވެސް އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާނީ ދެ މުއައްސަސާގެ މުއާމަލާތްކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާތީކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭކަމަށެވެ.

އަދި ހިނގަމުން ދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއަށް ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް އެފަދައިން ވަނުމަކީ ވަރަށް ހާސްވާން ޖެހޭ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްކަމަށާއި އެކަމަކީ ރައީސްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭކަމަކަށްވާއިރު މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުން މުހިއްމުކަމަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ