Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސްރީލަންކާ

ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރަން އައިއެމްއެފްއިން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ސްރީލަންކާގެ ހީނަރުވެފައިވާ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް، ބެއިލްއައުޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑްއިން (އައިއެމްއެފް) ނިންމައިފިއެވެ.

4 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދޭން ނިންމާފައިވާ 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތެރެއިން 333 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަގުތުންދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު، މި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، އިތުރު 7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އައިއެމްއެފްއިންނާއި އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ސްރީ ލަންކާއަށް ލިބުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމަށް، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނީލް ވިކްރެމެސިންހައާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންތިހާއަށް މަތީގައި ހުރި އިންފްލޭޝަން ރޭޓާއި، ހުސްވެފައިވާ ރިޒާވާއި، ނުދެއްކި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރަންޏާއި، އަދި ގައުމުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ސްރީލަންކާގެ އިގްތިސާދާއި މުޖުތަމައު އޮތީ އަޑިގަނޑެއް ތެރޭގައިކަމަށް، އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިންގެ ޑައިރެކްޓާ ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯރޖީވާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިދާރީ ހިންގުމާއި ދައުލަތުގެ ގަވައިދުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، އެކްސްޓެންޑެޑް ފަންޑް ފެސިލިޓީ (އީއެފްއެފް) ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގެ ބަލިކަށި އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެކަމަށް ޖޯރޖީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ލިބުމުގެ ޝަރުތުތަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން، އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ އަދަދު އިތުރުކޮށް، ކަރަންޓާއި އަދި ތެލުގެ ސަބްސިޑީތައް ދިނުން ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލިއެވެ. ދެން ކުރަން އޮތް މަސައްކަތަކީ ގައުމުގެ ދަރަނި ދައްކާނެގޮތާމެދު ސްރީލަންކާއަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ދިން ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމާއި އެކްސްޕޯޓްގެ އަދަދު ދަށްވެ ސްރީލަންކާއަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ފައިސާ މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަރާފައިވާ ފައިސާ މިދިޔަ އަހަރު ނުދައްކަން ނިންމިއެވެ. މި ދަރަންޏަށް އިތުރު ބަރުދަނެއް، ޗައިނާއިން ލޯން ނަގައިގެން ފެށި ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކުން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބުމުން އިތުރުވިއެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތާބަޔާ ރާޖްޕަކްސާގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި މާލީ، ކާބޯތަކެތީގެ، ތަލުގެ، ބޭސްތަކުގެ، އަދި ކައްކާ ގޭހުގެ ދަތިތަކާއި ހެދި މުޅި ގައުމުގައި ފުޅާކޮށް އިހްތިޖާޖްކުރިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާޖްޕަކްސާ އިސްތިއުފާދއްވައި ގައުމު ދޫކުރައްވައި ފިލާވަޑައިގަތުމަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ނަމަވެސް، ވިކްރެމެސިންހަ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ފަހުން، ދަތިތަކަށް ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައި، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގަޑިއިރުތަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެއްވިއެވެ.

މާލީ ގޮތުން، ގައުމުގެ ރިޒާވް ރަނގަޅުވެ، އަދި ކަޅު ބާޒާރުގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ ބޭރު ފައިސާގެ އަގަށް ކުރަމުން އައި ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެއްވުމަށްވެސް ވިކްރަމަސިންހަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ތަންފީޒުކުރެއްވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ