Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ރައީސް މައުމޫން

ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސް އިބްރާހީމާއި ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއާއެލު ކޯލިޝަން ހަދަން އެމްއާރްއެމްއަށް ދިން ދައުވަތާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، އެމްއެމްއާރުއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާ ރައީސް އިބްރާހިމް ބައްދަލުކުރައްވާނެކަން ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާއަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ހާއިރު ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

ކޯލިޝަން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު އެމްއާރްއެމްއިން ކޯލިޝަން ހެދުމާއި މެދު އަދި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދި އެމްއާރްއެމްއިން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމާއި މެދުގައިވެސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ގިނަ މެންބަރުން އެމްއާރްއެމްގެ ފަރާތުން ރައީސް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަމަށް އެއްބަސްނުވުމަށް ގޮވާލައްވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމްވަނީ އެމްއާރްއެމްއަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކޯލިޝަނެއް އެކުލަވައިލާން ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ. އެ ދައުވަތާ ގުޅިގެން އެމްއާރްއެމްއިން މީގެ ކުރިން ހެދި އެނަލައިސިސްގައި ރައީސް އިބްރާހީމާއެކު އިއްތިހާދުވާ ސިނޭރިއޯއެއްގައި ޕާޓީއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ތަފުސީލުކޮށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މިވަގުތު ރައީސް އިބްރާހީމާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެ ބޮޑު ޕާޓީތައް މަދުކަމަށާއި، ޕާޓީން ނެގޯޝިއޭޓުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ނެގޯޝިއޭޓުކޮށް އެދެން ފަސޭހަވާނެކަމަށާއި، ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަސް އެހެން ޕާޓީތަކަށްވުރެ ރައްކާތެރި މަޤާމެއްގައި ޕާޓީއަށް އޮވެވޭނެކަމަށް އަދި އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި ސަރުކާރުގައި ތިބުމުން ލިބޭ އެހެން މަންފާތައް ލިބޭނެކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
ރައީސް އިބްރާހީމަށް ތާއީދުކޮށް އެމްޑީޕީއާއެކު ހަދާ ކޯލިޝަނަކުން ލިބިދާނެ އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯލިޝަނުގައި އެއްބަސްވި ގިނަ ކަންކަމުގައި ނުހިފަހެއްޓި، ދޭން ބުނި ވަރަށް ސިިޔާސީ މަޤާމުތައް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އެމްއާރުއެމްގެ އަގު ނުހިފަހައްޓާކަމަށާއި އިންތިޚާބުން ދެން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އެ ޕާޓީގެ އަގު އެއަށްވުރެ ދެރަކުރާނެ ކަމަށެވެ.
އަދި ރައީސް އިބްރާހީމާއެކު އިއްތިހާދުވުމުން އެ ޕާޓީ އޮންނާނީ ކޮމްޕްރޮމައިސްވެފައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ދިޔައީ އެމްއާރުއެމާއެކު އެއްބަސްވި ގޮތާ މުޅިން ޚިލާފަަށް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެމްޑީޕީން މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ އެއްބަސްނުވެވޭކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އިތުރު ދައުރަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިނުލެއްވޭނެތީ އެއސްބަވާ ކަންކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ނުކުރުމާއި، މިހާރު ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަންކުރާ މަސައްކަތްވެސް އިތުރަށް ނުކުރުމާއި، ކަންކަން އުސޫލުން ބޭރުންކުރަން ފަސްނުޖެހި، ރޫތުލެސްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިހާރުވެސް އެމްޑީޕީއާ އިއްތިހާދުވެގެން އޮންނަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެމްއާރުއެމްއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަން ދަތިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީއަކީ 3،000 މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ދާދި ފަހުން އެ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަކުރި ޕާޓީއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ