Thursday 23rd Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ

އަދުރޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް: މިއީ ނިމިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް، ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން ނޫޅޭ!

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަކީ ނިމިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި މި ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަން ނޫޅުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް، އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އަދުރޭ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްތެ ހަވީރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މާލޭގެ ރަސްފަންނުގައި މާހެފުމަކާ އެއްކޮށް ބޭއްވި މުޒާހަރާ ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އަދުރޭގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރަން ނޫޅުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ނިމިފައި އޮތް ސަރުކާރެއްކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާންވީ. މި މަސައްކަތް ކުރަން ޖާގަ ދޭންވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރަސް ނާޅަންވީ،" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ބޭއްވި އިހުތިޖާޖުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންވަނީ ބެނާތަކާއި ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން މި އިހުތިޖާޖުގައި ގޮވާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމަކީ "ހަރާން" ހުކުމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މިހާރުން މިހާރަށް ބަންދުން ދޫކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވައިލިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވައިލާ އިހުތިޖާޖުކުރިއިރު މީގެ ކުރިންވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިއްވި 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ތަންފީޒުކުރެއްވިއިރު އާއިލާއިންނާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެމަނިކުފާނު ގެކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދުމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވަނީ އެކަމަށް އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވެވި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވެވި އެކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްޤާޟީ އަޙްމަދު ޝަކީލަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. ޝަކީލު ހައިކޯޓަށް ޕްރޮމޯޓުކުރިއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުންވަނީ އޭނާ އިއްވެވި ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ.
އަދި އެ މައްސަލަ އަވަސްކުރަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އަންނަނީ ހައިކޯޓަށް ގޮވައިލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ