Friday 31st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ލެޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް

ލެ ޕާފިއުމްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން، ފޮޓޯ: ދިޔަރެސް