Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އޫރިދޫ

އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ 2023 ގެ އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ 2023 ގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލްތަކުން ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ޒުވާން ވިސްނުންތެރިންނަށް އެމީހުންގެ ސްއަންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖެނިއަރިންގް އަދި މެތެމެޓިކްސް މާއްދާތަކުން އީޖާދީ ހައްލުތައް ދައްކާލައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވުނު މި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ އަދި ނޮވިސް ކެޓަގަރީން އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ރިބަން ދީފައިވެއެވެ. އޯވަރަލް ބެސްޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައު އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 50،000 ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއްވަނަ އަށް ދާ ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްކޫލަށް 10،000 ރުފިޔާ ވަނީ ދީފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދީފަ އެވެ.

"އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ އާއި އެކު ޒުވާން ދަރިވަރުން އެކުދިންގެ ހުނަރާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ދައްކާލުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. ސްޓެމް ފެއާގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަގުބަލުގެ ލީޑަރުންގެ ގާބިލްކަން ފެނިގެންގޮސްފި. އަދި މި ގޮތުގައި މި ދާއިރާ ތަކުން ދަރިވަރުން ބިނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް އެހެން ގައުމުތަކާ އެއހަމައެއްގައި ކުރިއަރެމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާނެ." މި ފެއަރ އާއި ގުޅޭގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ހުނަރުވެރި ޒުވާން ވިސްނުންތަކުން ހުށަހަޅައިދީފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ސްޓެމް ގެ ދާއިރާއިން މުސްތަގުބަލުގެ ލީޑަރުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސްޓެމް ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވައި، މިދާއިރާތަކުން އެކުދިންގެ ހުނަރާއި ޝައުޤުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން." އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޮވިސް ކެޓަގަރީން (ގްރޭޑް 4 އިން 6 އަށް) އެއްވަނަ ހޯދީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އިކޯ ފާމް ޕްރޮޖެކްޓްއެވެ. އަދި ދެވަނަ އަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ވޭސްޓް ޓު އިލެކްޓްރިސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އާއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބައިސްކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ވެންޑިން މެޝިން ޕްރޮޖެކްޓާއި ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ސޯލާ ޑީހައިޑްރޭޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވުނު އިރު ތިން ވަނައަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެއާ ޕޮލިއުޝަން ޑިޓެކްޓާ ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ހޮވިފައެވެ.
ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ (ގްރޭޑް 7 އިން 8 އަށް) އެއްވަނަ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ވޭވް ބެރިއާ ޕްރޮޖެކްޓް، ދެވަނަ އަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ އޮއި ވާށި ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ތިން ވަނައަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ މޮޑަނައިޒްޑް ޒެބްރާ ކްރޮސިން ޕްރޮޖެކްޓާއި ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ވޭވް އެނާޖީ ބޯއީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނެ އެވެ.
ސީނިއާ ކެޓަގަރީ (ގްރޭޑް 9 އިން 10 އަށް) އެއްވަނަ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެކުއަޕޮނިކްސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުނުއިރު، ދެވަނަ އަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މަންފާ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ އިލެކްޓްރިސިޓީ ބައި ފްލައިވީލް ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވުނު އިރު ތިން ވަނަ ހޯދީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކޮކޮނަޓް ސައިންސް ޕްރޮޖެކްޓެވެ.
ވިމެން އިން ޓެކްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް މަރިޔަމް ޝިމާނަތު ވަނީ ބައިވެރިންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ސްޓެމް ޙަރަކާތްތައް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލް ބައްޓަންކޮށްދޭ ކަމެއް. އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރއަކީ މިދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފެއަރއެއްކަން ޔަޤީން. ސްޓެމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަދި މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން މުހިންމު." ޝިމާނަތް ވިދާޅުވިއެވެ


.
ސްޓެމް ދާއިރާތަކުން މާހިރުން ބިނާކުރުމަށް އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އަރުވައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ