Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އާސާރުތައް

އައިޓީބީ ފެއާގައި ދިވެހި ސަގާފަތް ދައްކަން ނެށި ގޮތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން

ޖަރުމަނުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ކުރިއަށްދާ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއާ، "އައިޓީބީ ބާލިން 2023" ގައި ދިވެހި ސަގާފަތް ދައްކަން، ރާއްޖޭގެ ގުރޫޕަކުން ނެށި ގޮތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ބާލިންގައި ކުރިއަށްދާ އެ ފެއާގައި ދިވެހި ސަގާފަތް ދައްކާލަން ނެށީ ޕްރޮފެޝަނަލް ނަށާ ގުރޫޕެއް ކަމަށްވާ "ޑައިނިސިއެކް" ކިޔާ ގްރޫޕެއްގެ ނެށުންތެރިންނެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން ދިވެހި ދިގުހެދުން ލައި، ފޭލި އަނދެގެން ނެށީ ދިވެހި ސަގާފީ ނެށުމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ދިވެހި ސަގާފީ ނެށުމުގެ ނަމުގައި، ދިވެހި ހެދުން ލައިގެން އެމީހުން ކުރީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.
"ޒަމާނާ އެއްގޮތައް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު މިފެންވަރުގެ ބިޔަ އިވެންޓެއްގަ ގައުމު ތަމްސީލުކުރަން މިގޮތް އޯކޭތޯ؟ ލިޔެވި ފެންނަން އޮތް ސަގާފަތަކީ މިފަދަ ހުތުރު މަންޒަރު ތަކެއްތޯ،" އެކަމަށް ފާޑުކިޔައި، މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކަން އެ ނެށުން އެޕްރޫވްކުރީ ކޮން ބައެއްތޯ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ނެށުން ބޭރުގެ ދުނިޔެއަށް ދައްކައިގެން ވާނެ ގޮތް ނޫންކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރި އެވެ.

"މީތަ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތަކީ؟ ހެޔޮނުވާނެ މިވަރުގެ ލަނޑެއް ދިވެހިންނަށް ދޭކަށް، ބޮޑު ލަދެއް. އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކަން އެ ނެށުން އެޕްރޫވް ކުރީ ކޮންބައެއްތޯ،" މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އައިޓީބީ ބާލިން އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ދުނިޔޭގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެ ފެއާގައި، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކާލުމަށްޓަކައި ގްރޫޕްތަކުން ބައިވެރިވާ މީހުންނާއެކު، 300 އެއްހާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި އެވެ.

އެކަމަކު ޑައިނިސިއެކްގެ ނެށުންތެރިން "ދިވެހި ލިބާސް ލައިގެން އެ ނެށި ނެށުމަކީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި ދިވެހި ނެށުމާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއްވެސް ނޫން،" ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނަށަން ދިވެހި ހެދުން ނުލުމަށް މީހުން އެދުނެވެ.

"ދިވެހި ކަނބަލުންގެ އަގު ވެސް ވައްޓާލައިފި ބޭރުގެ ދުނިޔެއަށް. މީކީ ދިވެހި އަންހެން ވެރިންގެ ސަގާފީ ނެށުމެއް ނޫން،" މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް ދިވެހިންނަށް އެ ނެށުން ކަމުދިޔަ އެވެ. އެމީހުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެއީވެސް "އާޓް" ގެ ވައްތަރެކެވެ.

"މީ އާޓް. މި ނެށުމުން ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ. މީކީ ސަގާފީ ނެށުމެއް ނޫން، އެކަމަކު މިއީ ވަރުގަދަ ޕަވަފުލް ނެށުމެއް،" މީހަކު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ