Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

ދެ އަހަރު ތެރޭ، އެއް ކުއްޖަކު 11 ފަހަރު ގެއްލުނު!

ފާއިތުވި ދެއަހަރު ތެރޭ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން 11 ފަހަރު ރިޕޯޓުކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ 2021 ވަނަ އަހަރާއި 2022 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި 31 ކުޑަކުދިން ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކުރި ކަމަށެވެ.

އެ 31 ކުދިން އެކި ފަހަރުމަތިން ގެއްލިގެން 63 ފަހަރު ހޯދައި، އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީހުން ގެއްލިގެން 2021 2022 އަށް ބެލިޔަސް، ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ބެލިޔަސް އެބަވޭ 31 ކުއްޖެއް 63 ފަހަރު ގެއްލިގެން ހޯދާފަ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފަ. އެއީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން. އޭގެ ބައެއް ކުދިންނަކީ ތަކުރާރުކޮށް ގެއިން ނުކުމެގެން ގޮސް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކުދިން،" ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ގެއްލިގެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން 11 ފަހަރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެއް ކުއްޖަކު 11 ފަހަރު، ދެވަނަ ކުއްޖަކު ހަތަރު ފަހަރު. 2021 އަދި 2022 އަށް އެކަނި ބެލިޔަސް [ގެއްލިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން] ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ،" އިތުރު ތަފްސީލު ނުދެއްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް ގެއިން ނުކުމެގެން ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ގެއްލުމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ 35 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ