Wednesday 24th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

ކުންފުނިތަކުން ސީޖީކޯޑު ލާޒިމް ކުރާ ކަންކަން ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން، ޕީސީބީ މާދަން ކޮމެޓީއަށް!

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ކޯޕަރޭޓް ގަވާނަންސް ކޯޑް (ސީޖީ ކޯޑް)ގައި ލާޒިމް ކުރާ ކަންކަން ނުކުރާތީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގައި މިއަދު ވަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިއްސާކޮށް އެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވަނީ ޕީސީބީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ރިޕޯޓާއި ހަވާލާދީ ހިއްސާކުރި ބައެއް މައުލޫމާތު:

  • - ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކުރަން ސީޖީ ކޯޑު ލާޒިމް ކުރާ ކަންކަން ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު: 28 އިންސައްތަ
  • - ސީޖީ ކޯޑުގައިވާ ކަންކަން އެކުލެވޭހެން އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ އަހަރީ އާއްމު ރިޕޯޓު ނެރެފައިވާ މިންވަރު: 31 އިންސައްތަ
  • - ސީޖީ ކޯޑާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތައް ހިންގާ ގަވައިދުގައި އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު: 40 އިންސައްތަ
  • - ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތު ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މިންވަރު: 91 އިންސައްތަ

މީގެއިތުރުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކުއާޓާލީ ރިޕޯޓުތައް ޕީސީބީން އާއްމުކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓުތައް އާއްމުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެކަނިކަމަށެވެ. އަދި 2 3 އަދި 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ރިޕޯޓުތައް އާއްމުކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށާއި އެފަދައިން އެ ރިޕޯޓުތައް އާއްމުކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ ޕީސީބީން ސާފުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ވިދާޅުވީ ޕީސީބީން ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރާއިރު އެ ބޯޑުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތުތައް ހާމަނުކުރަނީ ކުންފުނިތަކަކުންތޯ ބުނެދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ބޮންޑެ ވިދާޅުވީ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތު ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ މިންވަރުވަރަކީ 91 އިންސައްތަކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރަނީ ކޮންމެ 9 އިންސައްތަ ކުންފުނިންކަން ސާފު ވާން ޖެހޭކަމަށެވެ.
އަދި ސީޖީ ކޯޑުގައިވާ ކަންކަން އެކުލެވޭހެން އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ އަހަރީ އާއްމު ރިޕޯޓު ނެރެފައިވާ މިންވަރަކީ 31 އިންސައްތަ ކަމަށްވާއިރު އެ ރިޕޯޓު ނުނެރެނީ ކޮން ކުންފުނިތަކަކުންތޯ އާއި ނުނެރި ހުރި ކުންފުނިތަކުން އެ މައުލޫމާތު ނުނެރެނީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަންވެސް ސާފުވާން ޖެހޭކަމަށް ބޮންޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޮންޑެ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕީސީބީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކޭނީ މި މައުލޫމާތުތައް ސާފުވެގެންކަމަށާއި ޕީސީބީއަށް އިދާރާއަށް ލިބުނު މަުއލޫމާތެއް ފޯރުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނީމައި ފެނުނު އެއްޗަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން މަޖިލީހުން ފުރުސަތު ދޭނަމަ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް އަދާ ކުރެވުނުކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށެވެ.

މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އިލްޔާސް ލަބީބް ނިންމެވީ މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމަށް މާދަމާ ހެނދުނު 11:00 އަށް ޕީސީބީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާއިރު މެންބަރު ބޮންޑެ ހުށަހެޅުއްވި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ އިދާރާއަށް އަންގާނެކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ