Sunday 24th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖޫރިމަނާ

ޖޫރިމަނާ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހޯދި އާމްދަނީ 16 މިލިއަނަށް!

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 16 މިލިއަންއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާމްދަނީގެގޮތުގައި ހޯދައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން މި އަހަރު ފެށުނިއްސުރެ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 16.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ފުލުހުން އަންނަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ފާކުކޮށްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހައި، ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް ޓޯވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރު ފެށިގެން ދެމަސް ވެސް ނުވަނީސް ޖުރިމަނާ ކޮށްގެން 16 މިލިއަންއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާއިރު މުޅި މިއަހަރު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރަނީ 82.7 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ނަމަވެސް މި އަދަދު އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ހޯދާނެކަމަށް ލަފާކުރީ 62.4 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ފާއިތުވި އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މުޅި ޖުމުލަ 252.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ހޯދާފައިވެއެވެ.
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާއިރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުން ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެޕްމެއިން ތެރޭ ރައީސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ