Monday 25th Sep 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް

އައްޑޫ އެއާޕޯޓު، ސީޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަޒުމެއް ރައީސް އިބްރާހީމްގެ ނެތް: އިލްޔާސް

އައްޑު ސިޓީގެ އެއާޕޯޓު އަދި ސީޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމގެ އަޒުމާއި ހެޔި ނިޔަތް ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށް ގޮވައިލާ ޤަރާރަކަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުން ހަރަދު ކުރާއިރު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުގެ ޝެއާއަށްވާ 3 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނިފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާއިރު ކާސާ ހޯލްޑިންއިން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އެކަންވެސް ކުރަމުންދަނީ ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގައިގެންކަމަށްވާއިރު ސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރުވެސް އަދި އެ ލޯނު ހަމަޖެހިފައެއް ނުވާކަމަށެވެ.
އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަސްލު ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންނަމަ މައިގަނޑު ބޭނުންވަނީ 3 ކަމެއްކަމަށާއި އެ ތިންކަންތަކުން އެއްވެސް ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ނުކުރާކަމަށެވެ.

ކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ތިން ކަންތައް:

  • 1. ހިތުގެ އަޑިން އެކަން ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވި އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އެކަމެއް ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައެޅުން
  • 2. އެކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުން (ފައިސާ އާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުން)
  • 3. އެކަމަށް ބޭނުންވާ އަމަލީގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާ އެކަން ކުރުން

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމްގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ އެއާޕޯޓުވެސް އަދި އައްޑޫ ސީޕޯޓުވެސް ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް، އަޒުމެއް އަދި ހެޔޮ ނިޔަތެއް އޮތްކަމަށް އޭނާއަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭކަމަށާއި އައްޑޫ ރައްޔިތުންވެސް އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ.

އަދި އައްޑޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީގެ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 17 މިލިއަން ޑޮލަރު އެސައިން ކުރިކަމަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހާމަކުރިނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން އަދި މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޯށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޯށްފައިނުވާތީ ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ނިޔަތް ނެތްކަން ހާމަވާކަމަށްވެސް މެނބަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހަދާލާ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި. ހަދާ ނިންމާ އޮޕަރޭޓްކޮށް ގެސްޓުން އައިސް ހުރޭ އެއީ ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ އެއާޕޯޓެއް ނުހެދިގެން" އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އައްޑޫ އެއާޕޮޓުގެ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމަލީގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވެސް ނުވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން ހާމަވާކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ