Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އެދެފި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ، ރާއްޖެއިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދޭނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ތިން ކުންފުންޏަކަށެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ފޮތާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގަ އެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހު 13 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފީ ދައްކަންވާނެ އެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފީއަކީ 10،000 ރުފިޔާ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ