Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޑރ.ޖަމީލު

ޝަމީމް ފަލާހާ ބައްދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޖަމީލް: މިއީ އެއްގޮތަކަވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހާއި ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރު ފަލާހާއި ބައްދަލުކުރެއްވިންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޝަމީމް ވަނީ އެ ބޭފުޅާ ފަލާހާއި ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަން ކުރެއްވީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލާހު ޝަމީމް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ކޮން ކަމެއްގަ ކަމެއް ޝަމީމް ހާމަނުކުރައްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަލާހުގެ ދަރިފުޅު ތޮއިބާން ވަނީ ދާދިފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު އަތުލައިގެންފައެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ބަންދުން މިހާރު އޭނާ މިނިވަން ވެފައިވާއިރު މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ފަލާހު ދަނީ ތޮއިބާން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ިނގާފައިވަނީ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ އެ އަމަލުތަކުން އެނގެނީ ބާރުގައި ތިބެ ބާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަން ކަމަށާއި ސަރުކާރު ބޭނުންވާގޮތަށް ދައުވާކުރުމާއި ނުކުރުން އަނެއްކާވެސް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ