Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

ސައީދު އިމްރާނަށް: ރައްޔިތުން ވިއްކައިގެންވެސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ދިފާއުކުރުން އެއީ އޮންނަގޮތްތޯ؟

ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތު ވިއްކައިގެންވެސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ދިފާއުކުރުން ބަލައި ނުގަނެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީއެންސީގައި ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ސައީދު މިފަދައިން ފާޑު ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތު ބޭރު ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މެންބަރު ސައީދު ވަނީ މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރައްޔިތުން ވިއްކައިގެންވެސް އަމިއްލަމަސްލަހަތު ދިފާޢުކުރުން އެއީ އޮއްނަގޮތްތޯ އާއި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލް ކިޔާލީންތީ ސައިދު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

"މިހާރު މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ ބިލް ކިޔާލީންތޯ؟ ފައިދާނަގާނީ ރާއްޖެތޯ ނޫނީ އިންޑިއާތޯ؟ ސައީދު މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ކުރެވި ސުވާލުގައި ވެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނު އެގޮތަށް އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމްއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެ އިސްލާހުގެ މަގްސަދު ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ސައިބާސްޕޭސްގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެފަދަ ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކުށުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ ގޮތް، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ފުޅާކުރަމުން އަންނާތީ އެފަދަ ޖަރީމާތަކާއި އެނޫންވެސް ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ އެހެން ކުށްތަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި އެކުލެވިގެންވާ ކުށްތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
އަދި ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމަކުން ނުވަތަ އެޖެންސީއަކުން އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތަހުގީގެއް ނުވަތަ ޝަރީއަތެއް ފެށުމަށް ނުވަތަ ކުރިއަށްގެންދަން އެހީތެރިވެދާނެ މައުލޫމާތެއްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭރުގެ އިދާރާއަކުން ނޭދުނަސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމެއްގައި ރައްކާކޮސްފައި ހުރި މައުލޫމާތު ބަލައިފާސްކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މައުލޫމާތަށް އެކްސަސްވުމަށް ނުވަތަ ހޯދަން ނުވަތަ ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ހާމަކުރަން ބޭރުގެ އެޖެންސީއަކުން ނުވަތަ 24/7 ނެޓްވޯކަކުން އެދެން ޤަސްދުކުރާނަމަ އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން ޕީޖީގެ ކިބައިން އެދެވިދާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައި ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ