Friday 21st Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕީޖީ އޮފީސް

ވ.އަތޮޅު ކަނޑުމަތިން ފެނުނު ހަށިގަނޑަކީ ލިޓަންކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވޭ، އެކަމަކު ދައުވާކުރަނީ!

ފާއިތުވި މަސް ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅު ކަނޑުމަތިން ފެނުނު ހަށިގަނޑަކީ މަރާލާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ މުހައްމަދު ލިޓަންގެ ހަށިގަނޑުކަން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުތަކުން އަދި ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުހައްމަދު ނިޒާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވޭނެ ގާނޫނީ ސަބަބުތައް ހުރުމުން ދައުވާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ވ.އަތޮޅު ކަނޑުމަތިން ހަށިގަނޑެއް ފެނުނީ ވިލިމާލެއިން ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި ތިބި ދެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެ ތެޔޮ ބޯޓުން ގެއްލިގެން ހޯދި ދިވެހި މީހާ މާލެއިން ފެނިފައިވެއެވެ.
އެ ބޯޓުން ގެއްލުނު ބަންގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ލިޓަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ލިޓަންގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ލިޓަންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާއިރު، އެ މައްސަލަ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަނަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން އަކީ މައްސަލަ ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލައަކާ މެދު ތަހުގީގީ އިދާރާ އާއި ޕީޖީ އޮފީހާ ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް، ލަފާދިނުމެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެ މައްސަލައިގައި ނިޒާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ކަނޑުމަތިން ފެނުނީ ލިޓަންގެ ހަށިގަނޑުކަން ކަށަވަރު ނުވިޔަސް ނިޒާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން ދިރިހުއްޓާ ފެނުނު މީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް މީގެ ކުރިން މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ