Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު

މާލެ ކައިރީ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ މި ސަރުކާރުން އެދަނީ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ވިއްކަމުން: ސައީދު

މާލެ ކައިރީ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ މި ސަރުކާރުން ދަނީ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ވިއްކަމުންކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތައް ހިންގުމަށާއި ގުދަންކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތައް ދައުލަތުން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ގިނަ އަދަދެއްހެ ފައިސާ ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މެންބަރު ސައީދު މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިމިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި މުދާ ގުދަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ތިލަފުށިން، ބޭރު ފަރާތްތަކަށް 99 އަހަރަށް ބިން ވިއްކުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުން މިހާރަށް މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ތިލަފުށީގައި ބިން ވިއްކަނީ 1700 ރުފިޔާއަށް އަކަފޫޓެއްކަމަށްވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވެ މެންބަރު ސައީދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

"އިސްކަންދަރު ސްކޫލު މޯގޭޖްކޮށްފި، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނުކޮށްފި، އޮލިމްޕަސް ރަހުނު ކޮށްފި، މި ރާއްޖޭގެ ހަރުމުދަލެއް، ރައްޔިތުންގެ މުދަލެއް ހުރިއްޔާ ރަހުނުކޮށްފި، ނުހިއްކާ ބިންވެސް ވިއްކަނީ. ފޫޓް އަޅައިގެން ކަޑަ ޖަހައިގެން ތިލަފުއްޓާއި ގިރާވަރާއި މިހެން ގޮސް މާލެ ކައިރީ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ ވިއްކަމުން އެދަނީ" ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭ ކައިރީ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ވިއްކަމުންދާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި މުދާ ގުދަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ތިލަފުށިން، ބޭރު ފަރާތްތަކަށް 99 އަހަރަށް ބިން ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅުން އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރޭޓާ މާލޭގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތިލަފުއްޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން ހަރަދުކޮށްގެން އުފައްދާ ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ރަށެއް ކަމަށެވެ.
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބިމުގެ ދަތިކަން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރު ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިދޭސީންނަށް 99 އަހަރަށް ބިން ނުއަގުގައި ވިއްކުމަކީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ތިލަފުށިން ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކުމަށާއި، 99 އަހަރަށް ބިން ނެގޭ ގޮތަށް ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ނިންމައި އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ