Sunday 23rd Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ތުރުކީ

ތުރުކީއިން ރަސްމީ ޝަކުވާއެއް ކުރުމުން ނޯވޭގައި ގުރުއާން އެންދުމުގެ ހަރަކާތް މަނާކޮށްފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގައި ނޯވޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އިންތިޒާމްކުރި ގުރުއާން އެންދުމުގެ އިހުތިޖާޖު ހިންގުން އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން މަނާކޮށްފިއެވެ.
ތުރުކީގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިންވަނީ، އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަން އިންތިޒާމްކުރާ ކަމުގެ ހަބަރު ލިބުމުން، އެ ގައުމަށް ނޯވޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު، އެރްލިންގް ސްކޮންސްބާރގް ހާޒިރުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައެވެ. ނޯވޭގެ ސަފީރާއިއެކު ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައިވަނީ ގުރުއާން އެންދުމުގެ ހަރަކާތް މަނާކޮށްފައެވެ.

ނޯވޭގައި ހިންގަން އުޅުނު އެ ހަރަކާތް މަނާކުރެވި، އެކަން ހިނގުމުގެ ކުރިން ހުއްޓުވިފާވީ ނަމަވެސް، މިފަހުން ޑެންމާކް އަދި ސްވީޑެންގައި ވަނީ އެފަދަ ނުބައި އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައެވެ. ހަރުކަށި ސިޔާސަތުގެ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ސްޓްރާމް ކާސްގެ އިސް ވެރިޔާ ރަސްމުން ޕަލާޑުން އިސްކޮށް ހުރެގެން ހިންގާފައިވާ އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ މުސްލިމް ގައުމުތަކަކުންވަނީ އެ އަމަލު ހަރުކަށީ އިބާރާތުން ކޮށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ފާޑުކިޔާ، ޕަލާޑުންއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

ނޯވޭގައި އިސްލާމް ދީނަކީ ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަބާވާ ދީނެވެ. ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނޯވޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2019 ގައިވަނީ 175،507 މުސްލިމުން ނޯވޭގައި ދިރުއުޅޭކަމަށް ރިކޯޑް ކޮށްފައެވެ.

ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ނޯވޭގައި ވަރަށް މުހިންމުކަންދޭ އުސޫލެކެވެ. ނޯވޭގެ އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެ އުސޫލުގެ ދަށުން 2020 ގައި ކުރީގެ އެގައުމުގެ ބޮޑޫ ވަޒީރު އެމާ ސޯލްބާގްވަނީ، ގުރުއާން ހަލާކުކޮށްލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ ބައެއްގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެ، އެ މީހުން ބޭނުންވާ ހިޔާލެއް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެމީހުންނަށް އޮތްކަމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

2020 ގައި، ސްޓޮޕް އިސްލާމިޒޭޝަން އޮފް ނޯވޭ (އެސްއައިއޭއެން) ޖަމާއަތުންވަނީ، ބޮޑެތި ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއް ބައިވެރިއެއްވަނީ ގުރުއާނުގެ ގަނޑުތައް ވީދާލާ، ކުޅު ޖަހާފައެވެ.

އެ ހަރަކާތްތައް ސިފަކުރަމުން، "އަހަރެން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެ މީހުންގެ (އެސްއައިއޭއެން) ޝުއޫރުތަކަކީ ރަނގަޅު ޝުއޫރުތަކެއްކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެން ދީނުތަކާއި މެދު، އަދި ހުދު މި ގައުމުގެ ރަށްވެހިން ގަބޫލްކުރާ ދީނަތުކާއި މެދު އެމީހުން ބުނާ ބަސްތަކަކީ އެ ދީނެއްގެ މީހުން ދެރަވާނޭ، ނުރުހުން ވާނެ ހިޔާލުތަކެއް"، ސޯލްބާގް ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ