Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އަހްމަދު ޝަރީފް

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު ގުޅައިލުމުގެ ދިރާސާ ހެދިކަމެއް ނޭނގޭ: ޝަރީފު

އިންޑިއާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު ގުޅައިލުމަށް އިންޑިއާގެ ޓީމަކުން ޓެސްޓުތަކެއް ހެދިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަރަންޓު ކުންފުނި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ އަޙްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން "ދިޔަރެސް"އިން ސުވާލުކުރުމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަކަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ހަކަތައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނިމުނު ޖަނަވަރީ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ފަންނީ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު ގުޅުވައިލުމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.


މި ދިރާސާއަކީ އިންޑިއާގެ އިސްނެގުމަށް އެ ޤައުމުން ފަށާފައިވާ "ވަން ސަން، ވަން ވޯލްޑް، ވަން ގްރިޑް" (އޯއެސްއޯޑަބްލިއުއޯޖީ) ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ހެދި ދިރާސާއެއްކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ޕްރޮގުރާމުގެ ޗާޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ޕްރޮގުރާމު ކުރިއަށްގެންދާނެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޯއެސްއޯޑަބްލިއުއޯޖީގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ގުރިޑު އިންޑިއާއާ ގުޅުވައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާ އެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރީ ނިމުނު އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ މެމަރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވިކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާއިން ބުނަނީ އެންވިރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާއެވެ. އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު ރާޖް ކުމާރު ސިންހާއެވެ.

އޯއެސްއޯޑަބްލިއުއޯޖީގެ ދަށުން ސަރަހައްދީ ކަރަންޓު ގުރިޑުތައް ގުޅައިލުމާ ބެހޭ އިޤުތިޞާދީ އަދި ފަންނީ ފީސަބިލިޓީ ދިރާސާ މިހާރު ހަދައި ނިންމާފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ޕަވާ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ދެކުނު އޭޝިއާއާއި އެފުރިކާއާއި ޔޫރަޕާއި މެދުއިރުމަތީގެ ކަރަންޓު ގުރިޑުތައް ގުޅުވައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ކަރަންޓު ގުރިޑާ ގުޅައިލާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ލަންކާ އަދި މިޔަންމާގެ ކަރަންޓު ގުރިޑުތައްކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދު "ދިޔަރެސް"އިން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެ ދިރާސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަރަންޓާ ގުޅޭ އެފަދަ ބޮޑު ކަމެއް ކުރާނަމަ އެކަން ކުރާނީ ސްޓެލްކޯގެ ބައިވެރިވުމާއެކުކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށްވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ނަންނުޖަހާ ގޮތަށް "ދިޔަރެސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމަށް ރާއްޖެއަށް އައި އިންޑިއާގެ މާހިރުންގެ ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޓެލްކޯއާވެސް އެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިހާރުވެސް އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުރަށް ސްޓެލްކޯއިންވެސް ބައިވެރިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ