Friday 1st Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާ ނެޓުން "އެންމެނަށް މީޑިއާނެޓް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕޮރޮމޯޝަނެއް!

"އެންމެނަށް މީޑިއާނެޓް"ގެ ނަމުގައި މީޑިއާނެޓުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ނެޓުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މީޑިއާނެޓުގެ އާ ކަނެކްޝަނަކަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑީކޯޑަރާއި، ކަނެކަޝަން ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން 1 މަހުގެ ފުލް ޕެކޭޖް އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައި ލިބޭނެއެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯއްދުމަށް މީޑިއާނެޓުގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ގޮސްގެން ނުވަތަ މީޑިއާނެޓުގެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުންނަށް ގުޅުއްވައިގެން މީޑިއާނެޓުގެ ފްރީ ކަނެކްޝަނަކަށް އެދެވޭނެއެވެ.

އެކުންފުނިން ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކާއި ގުޅޭ ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ފިލްމާއި ސީރީޒްގެ އިތުރުން މުހިންމު ގިނަ ޗެނަލްތައް އެކުލެވިގެން އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޚިދުމަތްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒުކަމަށް މިޑިއާ ނެޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ