Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ 2 ޖެޓު އެކަތި އަނެކައްޗާ ޖެހި ވެއްޓިއްޖެ

އިންޑިއަން އެއާ ފޯސްގެ ޓްރެއިނިންއެއްގެ މެދުތެރޭގައި، އުދުހެމުން ދިޔަ 2 ޖެޓު އެކަތިއަނެކައްޗާއި ޖެހި ކޮންޓްރޯލްއިން ނެއްޓި ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ގްވާލިއޯ ވައިގެ ބަނދަރުން ނައްޓާލައިގެން ދިޔަ 2 ޖެޓު ވެއްޓިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރި ރަށް ދިއްލީގެ 300 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުންނެވެ.

އިންޑިއަން އެއާ ފޯސްގެ އޮފިސަރެއްކަމަށްވާ ދަރުމެންދަރު ގޯރުއަށް ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، 1 ޖެޓު ވެއްޓިފައިވާ ތަން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އަދި ދުއްވަން ހުރި ޕައިލަޓު ފެނިފައިވަނީ ޕަހަދުގާރު ޖަންގަލީންނެވެ.

"ލަފާކުރެވެނީ 2ވަނަ ޖެޓު ވެއްޓުނީ އަދި (ފުރަތަމަ ޖެޓު ފެނުންތަނުން) އެހިސާބުން ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ކަމަށް. އެ ޖެޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ"، ކަމުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރަމުން ގޯރު ބުންޏެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، ފުރަތަމަ ފެނުނު ޖެޓު ވެއްޓުނު އިރު އޭގެތެރޭގައި ތިބި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުން މިހާރުވަނީ ފެނިފައެވެ. 3 ވަނަ މީހާ ފެނިފައިވާކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. ވެއްޓުނު 2 ވަނަ ޖެޓުގައި ތިބި ޓީމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އާންމުކަމަކަށް ވެފައިވާ ސިލްސިލާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން، މިދިޔަ ހޮނިހުރު ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވީ ސުކޯއި-30 ޖެޓަކާއި، މިރާޖް 2000 ޖެޓެކެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ހިންގި ހަރަކާތްތަކެއްގައިވެސް ވަނީ 5 ސިފައިން މަރުވެފައެވެ. އެއީ، އިންޑިއާގެ އަރުނަޗާލް ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓިގެންނެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، އެ މަސްތެރޭގައި ޗީޓާ ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި، އޭގައި އިން ޕައިލަޓު މަރުވެފައިވެއެވެ.

2021 ޑިސެމްބަރު މަހުގައި، އިންޑިއާގެ އޭރުގެ ޑިފެންސް ޗީފް ޖެނެރަލް ބިޕިން ރާވަތު ހިމެނޭހެން އިތުރު 13 މީހުން ގޮވައިގެން އެއާ ފޯސް ބޭސްއަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހެލިކަޕްޓަރެއް ވެއްޓި އޭގެ ތެރޭގައި ތިބި އެންމެންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ