Tuesday 21st Mar 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިނޫނީ ރައީސް އިބްރާހީމް ހުއްޓައިލާނެހެން ހީނުވޭ: އީވާ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ވާދަކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުނުކޮށް ހުއްޓައިލާނެހެން ހީނުވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިފަދައިން އީވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގދ.ރަތަފަންދޫގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން އިންތިޚާބު އިބްޒާވުކުރަން ތިބި ދެ މީހުންނާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންދޫބު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރަތަފަންދޫގެ ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ވޯޓު ފޮށީގައި ހުރި ވޯޓުތައް ބިންމައްޗަށް އަޅާލާފައިވެއެވެ. ބިންމަތީގައި ހުރި ވޯޓުތައް ނަގައި އަލުން ފޮއްޓަށް އެޅުމަށްފަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްގެންދަން ފަށާފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެކަން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓެރިއޭޓުން ނުބަލާތީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތުން ފާޅުކުރައްވައި އީވާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަށްރަށުގައި ތިބި ރައީސް ނަޝީދުގެ މަންދޫބުންނާއި އޮބްޒާވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ޕާޓީން ބަލަން ނުވޭތޯއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި ހުރި ގއ.ވިލިނގިލީ ވޯޓު ފޮއްޓާއި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގައިވެސް އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ރައީސް އިބްރާހީމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚަރާބުކޮށް ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް އާންމު މެންބަރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ