Sunday 3rd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޗައިނާ

އެމެރިކާއަށް ޗައިނާގެ ރައްދު: ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރޭ

ޗައިނާއަކީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ދަރަނި ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއްކަމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރެޟަރީ ސެކްރެޓަރީ ޖޭނެޓް ޔެލެން ވިދާޅުވުމުން، ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އެފްރިކާގެ ޒެމްބިއާގައި ބޭއްވި އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ ދަރަނިތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާގައި ޔެލެން އެހެން ވިދާޅުވުމުން، "އެމެރިކާއިން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދަރަނި ހައްލުކުރުމަށް އެހީވެދެވޭނީ ފުރަތަމަ އެމެރިކާގެ މަނިޓަރީ ގަވައިދުތައް އިސްލާހުކޮށްގެން، ގައުމުގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްގެން، އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއަޅާފަދަ ކަންކަން ކުރުން ހުށްޓާލައިގެން" ކަމަށް ޒެމްބިއާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒެމްބިއާގެ ދަރަނި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައި ޑިފޯލްޓްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެދަރަނިތައް ނެގި ފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޒެމްބިއާއިން އެހާގިނަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. ދަރަނި ދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ބޭންކުތަކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިތުރުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއަށް ކުރާ ހަރަދުތައް އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް މަތިވަމުން ދާތީއާއި، އިރާގާއި އަފްޢާނިސްތާނުގެ ހަނގުރާމައަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ގިނަވަމުން ދާތީއާއީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، އަދި ޓެކްސްގެ އަދަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމާއި ގުޅިގެން، 2000ގެ އަހަރުތަކުގައި އެމެރިކާގެ ދަރަނި ހުރި 5.6 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުން ވަނީ މިހާރު 31 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ.
އިންފްލޭޝަން އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެށްޓުމަށް ޔޫއެސްގެ ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ ރޭޓް މިފަހުންވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ވެލިއު އިތުރުވެގެން ދިއުމުނެ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ދަރަނިތައް ދެއްކުން އިތުރަށް ބުރަވެފައިވާކަމަށް، އެފްރިކަން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 2022 ވަނައަހަރުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކުންވަނީ 35 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި ހަމައަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އޮފިޝަލް އަދި ޕްރައިވެޓް-ސެކްޓާ ކްރެޑިޓާސްއަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. 35 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 40 އިންސައްތަ ދައްކާފައިވަނީ ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާ އިދާރާތަކަށްކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ