Monday 11th Dec 2023
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގުނު މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ތައާރަފް ކުރި ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ އެތުލީޓުން ހޮވައިފިއެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕް ހުޅުވާލެވުނީ އެތުލީޓުންގެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، ކުޅިވަރުގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް ހުރިހާ ހަރަދަކާއެކު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ހައި ޕަރފޯމަންސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި ތަމްރީން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެއެވެ.

ސްކޮލާޝިޕް އަށް ހޮވުނު އެތުލީޓުން އިއުލާންކުރަން މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ހަފްލާގައި އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު، ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، ކާރލް ސްޓުމްކަ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮފިޝަލުން އަދި ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ފަރާތްތައް

  • މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ، އެތްލެޓިކްސް، ކިންގްސްޓަން، ޖެމައިކާ
  • މަރިޔަމް މިންހާލް ޝާމިން، އެތްލެޓިކްސް، ކިންގްސްޓަން، ޖެމައިކާ
  • މުޙައްމަދު ސާލިމް އަބްދުލް ސަމަދު، ބެޑްމިންޓަން، ޑުބާއީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
  • ޝުބާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ބެޑްމިންޓަން، ޑުބާއީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
  • ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް، ޓޭބަލް ޓެނިސް ،ޒަޤްރިބް، ކްރޯއޭޝިއާ
  • މޫސާ މުންސިފް އަޙްމަދު، ޓޭބަލް ޓެނިސް، ޒަޤްރިބް، ކްރޯއޭޝިއާ
  • ލަޔާން މުޙައްމަދު ޝާމިން، ޓެނިސް، ބާސެލޯނާ، ސްޕެއިން
މި ސްކޮލާޝިޕް އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށެވެ. އަދި ސްކޮލާޝިޕް އަށް އެތްލީޓުން ހޮވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ