Saturday 2nd Mar 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓުގެ "ވީޑިއޯކްލަބް ސަބްސްކްރައިބް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

މީޑިއާނެޓުގެ "ވީޑިއޯކްލަބް ސަބްސްކްރައިބް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރި ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ބައިވެރިއަކާއެކީ ތުރުކީއަށް ދިޔުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓު ހުށަހެޅި މިޕްރޮމޯޝަންގައި ތުރުކީ އަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އާމިނަތު ފިއޯނާ އަށެވެ. ވީޑިއޯކްލަބަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގޮސްފައިވަނީ މިނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 24 އިން ޑިސެމްބަރ 24 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖޭގް ގިނަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ތުރުކީ ސީރީސްތައް މަގްބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ވީޑިއޯކްލަބްގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތުރުކީ ކޮންޓެންޓް ހިމެނުން އެއީ ވީޑިއޯކްލަބް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން "އެންޑްލެސް ލަވް"، "ބްރޭވް އެންޑް ބިއުޓިފުލް"، އަދި "ސްޓިލެޓޯ ވެންޑެޓާ" ފަދަ ތުރުކީ ސީރީސްތަކަކީ ވީޑިއޯކްލަބްގެ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ސީރީސްތަކެކެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ވީޑިއޯކްލަބްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށްއޮތްތާގައިވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާ ގިނަ ކޮންޓެންޓް އެޕްލެޓްފޯމުގައި އިތުރުކުރުމެވެ. ތުރުކީ ސީރީސްގެ އިތުރުން ވީޑިއޯކްލަބްގައި ދިވެހި އޮރިޖިނަލްސް، އިނގިރޭސި، ޕާކިސްތާނީ، ހިންދީ، އަދި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ އެކިއެކި ފިލްމު އަދި ސީރީސް ހިމެނެއެވެ.

ވީޑިއޯކްލަބަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް my.medianet.mv މެދުވެރިކޮށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްލެވޭނެއެވެ. މީޑިއާނެޓްގެ ފޯން އެޕްލިކޭޝަންގެ އިތުރުން، އެމްއެސް ޓީވީ އަދި އެމްއެސް ލައިޓް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީޑިއޯކްލަބްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ